ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIV, брой 7, 2022

АЕЦ "Козлодуй - нови мощности" изгражда мрежа за мониторинг

АЕЦ

Проектната компания "АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности" ЕАД продължава с изпълнението на императивно поставените задължения, условия и мерки. Те са заложени в Заповедта на Агенцията за ядрено регулиране за утвърждаване на площадката за нова ядрена мощност и Решението по ОВОС. Въз основа на тези ключови административни актове е разработена и съгласувана с МОСВ и АЯР "Програма за постоянен мониторинг на Площадка 2, одобрена за разполагане на ново ядрено съоръжение - ядрена централа". За осъществяването на целите, заложени в програмата следва да бъде изградена мрежа за мониторинг, която ще осигури непрекъснато наблюдение и контрол на природните компоненти и фактори, и антропогенни феномени в района на Площадката.Предвид непосредствената близост на утвърдената площадка до действащата ядрена електроцентрала, основно изискване за новоизграждащата се мрежа за мониторинг е тя да бъде оптимално интегрируема със съществуващата такава на АЕЦ "Козлодуй". В тази връзка "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД проведе конкурс за избор на изпълнител на дейностите, които ще осигурят внедряването на мониторинговата мрежа и подписа договор за изпълнение с Консорциум "МГУ- Енергоинженеринг".