ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 7, 2020

Местима пробовземаща система за вземане на проби от лигнитни въглища

Местима пробовземаща система за вземане на проби от лигнитни въглища

През месец юни след успешно проведени 72-часови проби под товар в рудник Трояново 1 на Мини Марица Изток се въведе в експлоатация местима пробовземаща система за вземане на проби от две гумено-транспортни ленти за транспортиране на лигнитни въглища по направление ТЕЦ Марица Изток 2. Изпълнител е Актемиум БЕА Балкан в обединение с Енергоремонт Холдинг.
При новата система отделните възли и агрегати са вече модулно лесно разглобяеми, транспортируеми и лесно се монтират на ново място, следвайки изместването на претоварните пунктове. Технологичното оборудване се състои от чукови пробовземачи, система от затворени лентови транспортьори, управлявани от честотни преобразуватели, кофъчни ъглови елеватори и чукови делители. Вземането на проби се осъществява едновременно от два лентови транспортьори. Мощността на потока варира от 400 до 5400т/ч, а теглото на крайната проба, която попада в събирателния контейнер е от 27 до 95кг. Контейнерът е снабден с влаго- и топлоизолация за запазване на показателите на събраните проби и е разположен върху подова везна с директна онлайн комуникация към управляващия компютър на системата, позволяващо контрол на количеството на всяка точкова проба.