ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

Съвременни решения за защита от пожар в електроцентрали от СИНХРОН-С

Съвременни решения за защита от пожар в електроцентрали от СИНХРОН-С

Безпроблемното снабдяване с електричество се смята за даденост в съвременното общество. За да е налице това от съществено значение са мерките за противопожарна защита. При проектирането на противопожарни системи за електроцентрали трябва да се вземат предвид високият пожарен риск, свързан със сложния производствен процес, наличието на леснозапалими материали и много зони с различно предназначение, оборудване и специфичен пожарен риск като командни зали, акумулаторни помещения, генератори, турбини, трансформатори, кабелни колектори и др.
Съществено за противопожарната защита е комплексният и уникален подход, който предполага взаимодействие на всички средства за детекция, известяване, потискане и погасяване на евентуален пожар. Прилагане на цялостна система за защита изисква богат опит и задълбочено познаване на спецификите на обекта. СИНХРОН-С предлага такъв подход и адекватни решения за пожарогасене, които осигуряват изключителна бързина на детекция, бързо и ефективно гасене, безопасност за хората и околната среда, ефективност при различни горими материали, предлагат максимална сигурност за производствените съоръженията и осигуряват непрекъснатост на работния процес.