ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност

Община Габрово кандидатства по програма Енергийна ефективност и възобновяема енергия за изграждане на ново котелно помещение в детска ясла Зора и подмяна на отоплителната инсталация в ПМГ Акад. Иван Гюзелев. Проектното предложение Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност е внесено за оценка в Министерство на икономиката и енергетиката. Финансирането е по грантова схема BG04-02-03 Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи.
Строително-монтажните работи в сградата на ПМГ Акад. Иван Гюзелев включват изграждане на нова тръбна мрежа и подмяна на износените отоплителни тела, без да се подменят двата топлопровода от котелното. Дейностите по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДЯ Зора предвиждат подмяна на горивната база с изграждане на пристройка към основния корпус на сградата за нов котел на природен газ с мощност 300KW. Съществуващото котелно е в сутерена и не отговаря на изискванията за пожарна безопасност. Изготвени са доклади от енергийни обследвания, както и технически проекти за изпълнение на предвидените енергоспестяващи мерки. В сградите не е извършена единствено топлоизолация на покриви, което ще бъде направено със средства от общинския бюджет в началото на 2016 година. Планираната обща стойност на проекта е 518744.61лв., със срок за изпълнение от една година. Безвъзмездната финансова помощ е до 100% от допустимите разходи. За реализацията на дейностите Община Габрово е включила като партньори ЕнЕфект Груп и норвежката компания Норконсулт.