ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

ЕнергоСервиз с проект по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

С цел да повиши своята конкурентоспособност на пазара в сегмента на предоставяните услуги, ЕнергоСервиз реализира проект "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". В резултат на изпълнение на проекта, ЕнергоСервиз разработи, внедри и поддържа системи за управление в съответствие с международни стандарти ISO 14001:2004, ISO 27001:2005, SA 8000:2008 (освен внедрената вече и сертифицирана система по ISO 9001:2008).
В изпълнение на този проект беше внедрена и система за управление на ресурсите и бизнес процесите на ЕнергоСервиз (ERP MS). Освен това, екипът на ЕнергоСервиз самостоятелно разработи, внедри и подготви за сертифициране Система за безопасни условия на труд в съответствие със стандарта BC OHSAS 18001:2007. Системата ще бъде сертифицирана през 2014г. Чрез внедряването и сертифицирането на цитираните системи за управление, ЕнергоСервиз смята, че ще отговори по-пълно на изискванията и очакванията на своите клиенти, партньори и служители.