ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Възможности за регенериране и повторно използване на трансформаторно и турбинно масло

Възможности за регенериране и повторно използване на трансформаторно и турбинно масло

15.05.2017
След като изучихме европейската и световна практика за повторно използване на трансформаторни и турбинни масла, споделят от фирма Енергоимпорт-експорт ООД от град Стара Загора, ние инвестирахме в закупуване на мобилна машина за регенерация на различен тип употребявани масла. Тя е с капацитет 1400 л/ч масло в режим на регенерация и 2000л/ч масло в режим на пурификация. През месец октомври 2016 година ние успешно регенерирахме маслото на силов трансформатор 8MVA на площадката на КЦМ Пловдив. През януари тази година на площадката на Контур Глобал Марица Изток 3 ни беше предоставено за регенериране 15400 литра отпаднало турбинно масло тип Tп32. Извършената регенерация е и в съответствие с възлагателно писмо на възложителя от енергийната централа Контур Глобал Марица Изток 3 АД 4500081140/04.01.2017г.
След анализиране на протоколите от регенерацията, могат да бъдат направени няколко извода, споделят своя опит от компанията. Отработеното масло е с напълно възстановени химико-физически параметри, съгласно стандарт БДС ISO 6743-5/2006. Приложената технология доказва, че могат да се възстановяват и повторно използват силно замърсени турбинни масла. Тази технология дава възможност на всеки един възложител да реализира значителни икономии на финансови средства, както и намаляване на използването на свежи нефтопродукти.
За извършване на дейностите по регенериране и повторно използване на трансформаторно и турбинно масло, фирма Енергоимпорт-експорт ООД притежава Разрешително 13-ДО-528-00/03.04.2017г. на РИОСВ Стара Загора да извършва дейности по третиране на отпадъци с кодове: 130307* и 130205*.