ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 4, 2021

Доставяме екологично чиста енергия с гаранции за произход

Христина Минкова, Мениджър енергийни услуги в Nvalue

Доставяме екологично чиста енергия с гаранции за произход

Христина Минкова има магистърска степен по Мениджмънт и е част от екипа на Nvalue от началото на 2017 година като по настоящем заема длъжността Мениджър енергийни услуги. Тя е професионалист, ориентиран към постигането на резултати, а в основата на мотивацията є лежи желанието за надскачане на себе си в ежедневната работа. Специалист с огромно желание да учи нови и нови неща, Христина намира удовлетворение в това да допринася за напредъка на бизнеса с уменията и опита си. Владее английски и немски език, които използва в ежедневната си комуникация с клиенти и партньори от различни локации в Европа и по света. Фокусът в ежедневната є работа е върху гаранциите за произход и сходни с тях продукти и услуги.

В началото на нашия разговор, бихте ли представили Nvalue пред читателската аудитория на списание Енергия?
Nvalue е международна компания създадена преди повече от 13 години и търгуваща с продукти и услуги на така наречените пазари за екологична енергия (зелени пазари), като например зелени сертификати, гаранции за произход, въглеродни компенсации и други. С талантлив и диверсифициран екип от специалисти, разположен в пет стратегически локации в Европа, ние работим както с редица големи енергийни компании и световно известни корпорации, желаещи да доставят на крайните си клиенти и потребяват екологично чиста енергия, така и с производители на енергия от възобновяеми източници, спомагайки за тяхното оптимално реализиране на пазара.

Ще бъде интересно да научим, кои са основните механизми, гарантиращи, че потребителите използват „зелена“ енергия?
Основният механизъм, който гарантира на потребителите, че електроенергията, която те потребяват, e произведена от възобновяеми източници, е гаранцията за произход. Спецификите на производството и транспорта на електроенергия не позволяват реално физическо проследяване на пътя на произведената електроенергия (освен разбира се в специфични случаи когато производителят и потребителят са директно свързани в отделна мрежа). Също така, с цел намаляване на загубите при пренос и балансиране на националните мрежи, електроенергията обикновено се потребява максимално близо до мястото на производството є. Поради тази особеност, не съществува начин за директно проследяване на физическата енергията от мястото на производство до мястото на потребление.

Гаранциите за произход са инструмент, създаден от европейското законодателство именно с цел да преодолее този проблем и да позволи на крайните потребители да получават информация за типа електроенергия, който потребяват. Това решение гарантира че всички европейски държави използват само един тип инструмент за доказване на характера на електроенергията, който функционира по общи правила и е сравнително ясен и лесен за проследяване от крайните потребители. Донякъде именно универсалността е в основата на успеха на гаранциите за произход като възприет механизъм - те позволяват на потребителите да се ориентират лесно в процеса, без да е необходимо да имат допълнителни знания или интерес за различните схеми, методи на сертифициране, технически характеристики на производителя и пр. Същевременно, за по-взискателните, съществуват и гаранции за произход с допълнителни характеристики, свързани с технологията (например само фотоволтаична или ветрогенераторна енергия), възрастта на централата, местоположението и др. За съжаление, в България все още почти няма интерес към подобни допълнителни стандарти, но такива съществуват в страни като Швейцария, Франция и Германия.

В продължение на това, бихте ли обяснили по-подробно как функционират гаранциите за произход?
Всички производители на възобновяема енергия в дадена държава от ЕС имат право да поискат от компетентния държавен орган издаването на гаранция за произход за всеки един мегаватчас произведена от тях електроенергия, която е подадена в електропреносната мрежа. Съответният държавен орган поддържа регистър, където се въвежда всяка издадена гаранция, заедно с информация за периода на производство, за който се отнася;

Веднъж издадени тези гаранции са свободно търгуеми и не са задължително обвързани с произведената електроенергия - няма ограничение електроенергията да бъде продадена на един доставчик (или на борса), а гаранциите за произход - на друг купувач. Така в общия случай, за всеки един произведен и доставен в мрежата мегаватчас възобновяема енергия съществува издадена гаранция за произход, която циркулира свободно.

Доставчиците на електроенергия, които искат да докажат на своите крайни клиенти възобновяемия характер на продаваната електроенергия, закупуват гаранции за произход и ги анулират в регистъра, за да покажат, че част от продадената електроенергия е с възобновяем произход. Веднъж анулирана, гаранцията не може да бъде използвана от друг доставчик, което гарантира, че съответното количество електроенергия не може да бъде отчетено два или повече пъти. От друга страна, гаранциите за произход, които не са анулирани от притежателя им в даден срок след тяхното издаване (в масовия случай 12 месеца), се анулират автоматично и увеличават дела на възобновяема електроенергия в общия енергиен микс в държавата. Така, на годишна база, всеки доставчик определя въз основа на анулираните от него гаранции за произход дела на възобновяемата енергия в общия обем продадена от него електроенергия и всеки потребител на този доставчик има информация за енергийния микс, който е ползвал.

В допълнение на тази обща постановка, какви допълнителни възможности дават на потребителите гаранциите за произход?
Все повече корпоративни клиенти в световен мащаб поставят пред себе си амбициозни цели, фокусирани върху устойчивото развитие. В рамките на Обхват 2 от Протокола за парниковите газове, потребителите могат да заявят 100% консумация на възобновяема електроенергия чрез анулиране на гаранции за произход на тяхно име. Това може да се случи или посредством местния доставчик на електричество, или като се абонират за конкретна „Зелена тарифа“, или самостоятелно – чрез покупка на гаранции за произход от независим търговец.

В заключение, какви съвети бихте дали на потребителите, които имат намерение да започнат да използват само 100% зелена енергия в тяхната дейност?
Първият въпрос, на който следва да бъде даден отговор е „Защо искам да консумирам възобновяема енергия?“ В зависимост от отговора, потребителят може да поеме на своето пътешествие към енергийния преход и да реши да консумира само локално генерирана възобновяема енергия, или такава, която не носи вреда на местната екосистема, а също така и възобновяемо електричество, генерирано от нови инсталации, с което същият този потребител би допринесъл за създаването на нови зелени мощности. Имайки предвид, че този вид пазари са предимно движени от доброволни инициативи и подбуди, е възможно потребителя да се затрудни в намирането на решение, което да отговаря напълно на неговите нужди. Пазарът е сравнително нов и често страда от липса на прозрачност и ликвидност, затова потенциален потребител на зелена енергия може да се изгуби, опитвайки се да се ориентира какви са неговите варианти, как да подходи към пазара и кои инструменти биха удовлетворили най-добре неговото желание. Ето защо бихме препоръчали да се работи с професионалисти, които имат задълбочено познание за пазара и могат да подпомогнат потребителя в това да направи информиран избор, който след това да приложи на практика.