ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

Цех „Открита разпределителна уредба“ отбеляза 25 години

Разговор с Калин Стоянов, началник-цех „Открита разпределителна уредба“ на АЕЦ „Козлодуй“

Цех „Открита разпределителна уредба“ отбеляза 25 години

Калин Стоянов започва работа в АЕЦ „Козлодуй“ като оператор в цех ОРУ през 1996 г. От 2006 г. е началник на цеха. Завършил е специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ във Висшия машинно-електротехнически институт в Габрово, по-късно преминава и специализация по „Ефективен мениджмънт“ в Нов български университет, както и по „Стопанско управление“ в Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов.

Г-н Стоянов, какво е значението на цех „Открита разпределителна уредба“ (ОРУ) за цялата енергийна система на България?
ОРУ е част от електроенергийната система (ЕЕС) на страната и чрез нея е присъединена най-голямата генераторна мощност в системата. Нашата задача е да разпределяме произведената електроенергия и да осигуряваме собствените нужди на централата. Тази задача изпълняваме на три нива високо напрежение, чрез високоволтови съоръжения и ентусиазиран и отдаден на работата си персонал. От гледна точка на значението ни за системата при нас се осъществява междусистемната връзка България - Румъния чрез два електропровода 400 kV, което е една от връзките на ЕЕС на Р България с ENTSO-E - Европейската мрежа на системните оператори за пренос на електричество. Експлоатираме и поддържаме три системни автотрансформатора, които осъществяват електрическата връзка между различните нива напрежение в ЕЕС и участваме в регулирането на напрежението на ЕЕС чрез три шунтови реактора. Експлоатираме и поддържаме електрическите защити и автоматики на системните съоръжения - автотрансформатори и електропроводи. Цех ОРУ е „центърът“ на системната противоаварийна автоматика, която гарантира динамичната устойчивост на енергийната система на Република България. Осигуряваме електрозахранване 110 kV за част от Северозападна България, включително град Козлодуй. Поддържаме перфектни взаимоотношения с Оператора на мрежата и взаимно си сътрудничим. Така че определям значението на цех ОРУ за ЕЕС като ключово, но аз съм пристрастен.

Да обърнем поглед към годишнината. Много ли са 25 години?
Исторически развитието на Откритата разпределителна уредба върви успоредно с изграждането на централата. Първите съоръжения тук са въведени в експлоатация преди пуска на първи енергоблок, пос­ледните - преди пуска на шести. В началото ОРУ не е самостоятелно подразделение. През годините то е било в различни други структури на атомната централа. На 1 март 1995 г. се създава цех „Открита разпределителна уредба“. Първи началник-цех става Йосиф Буров за периода 1995 - 2001 г., а от 2002 до 2006 г. началник-цех е Явор Манчев. Отделянето като самостоятелна структурна единица предизвиква подем в грижата за оборудването и персонала, затова и отбелязваме тази дата. В резултат, в периода 1995 - 2006 г. са направени множество реконструкции и модернизации - подмяна на прекъсвачи 220 kV и 400 kV, монтаж и въвеждане в експлоатация на втори автотрансформатор 220/110 kV, монтаж и въвеждане в експлоатация на вентилни отводи, монтаж и въвеждане в експлоатация на второ резервно захранване за 5 и 6 блок, подмяна на разединители 400 kV, подмяна на прекъсвачи на реактори и др. Спирането на 3 и 4 блок постави пред нас нови предизвикателства, с които трябваше да се справяме - да се осигури надеждното захранване за Брегова помпена станция, надеждност на резервното захранване за 5 и 6 блок, повишаване на надеждността на собствените нужди на ОРУ, освобождаване на трансформаторна площадка на Електропроизводство - 1 от системни съоръжения. В резултат, в периода 2007 - 2011 г. извършихме реконструкция на електрическата мрежа високо напрежение 110 и 220 kV, което реши част от проблемите. Едновременно с това подменихме защитите с микропроцесорни, подменихме измервателните трансформатори, за да удовлетворим изискванията на вече свободния пазар на електроенергия. В момента извършваме подмяна на разединители 220 kV. В близко бъдеще ще реализираме проекти като „Повишаване на надеждността на собствените нужди на ОРУ“, „Реконструкция на електричес­ката мрежа високо напрежение (400 kV)”, „Въвеждане на SCADA система“, „Въвеждане на система, предпазваща от взрив и пожар на маслонапълнени машини“, „Въвеждане на система за диагностика и мониторинг на маслонапълнени машини“, „Повишаване на надеждността на система постоянен ток в ОРУ“ и много други. Така че отговарям на въпроса - 25 години са много от гледна точка на натрупания опит и не много от гледна точка на всичко, което ни предстои.

Как стои въпросът с намирането на млади специалисти?
В момента в цеха работят 60 души, като това включва оперативен персонал, ремонтен персонал и персонал по инженерно осигуряване. 57% от работещите тук притежават образователна степен магистър. Имаме една добре функционираща система за ръководните длъжности, при която въвеждането в работата на наследника започва около 2 години преди да се пенсионира титулярът. За две години се извличат всички знания на титуляра и наследникът поема работата подготвен, на следващия ден след пенсиониране на титуляра. За длъжностите, при които има йерархия, работейки на дадена длъжност, това е базата в подготовката за следващото стъпало и ако е подходящ, специалистът преминава преподготовка по индивидуална програма. За останалите, разчитаме на качествен подбор. Предпочитаме млади и „зелени“ специалисти - в повечето случаи ги взимаме направо от скамейката или с минимален стаж. По този начин обучението за работно място е по-ефективно и за двете страни. За нас водещата университетска специалност е „Електрически централи и мрежи“ или „Електроенергетика и електрообзавеждане“, но имаме длъжности, които могат да се заемат и от кандидати със сходни специалности.

Ще дойде ли повратна точка - да има по-силен интерес към инженерните специалности?
Лично аз, в края на основното си образование, знаех какво ще е средното ми и се стремях към него. В края на средното си образование знаех какво ще е висшето ми, което е едно и също, и се стремях към него, независимо от „модерните“ и обещаващи добри доходи за времето си специалности. По мое време това бяха „Електронна техника и микроелектроника“ и почти всички икономически. И сега има такива деца, които са наясно със себе си, защото нашата професия е призвание. И интерес има. Говоря за електроспециалностите. От една група студенти или ученици винаги се намират един-двама, които ходят на училище и знаят защо го правят - само диплома в джоба не върши работа. Това си личи при всяко посещение на учащи в ОРУ и по време на стажовете. Много хора сме харесали по време на стажовете и са станали наши колеги - някак се „запалват“ и се явяват при обявяване на подбор. Естествено, справят се с теста, който им даваме на подбора. Отговорите на теста се учат в училище или университета и той трудно може да бъде решен, ако кандидатът е посещавал фиктивно тези заведения или не ги е посещавал. Високата квалификация е ключова, за да се гарантира надеждната експлоатация на съоръженията в ОРУ.