ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

Инвестираме в повишаване на качеството и намаляване сроковете за производство

Разговор с инж. Илия Андонов, директор развойна дейност и иновации в Елкабел

Инвестираме в повишаване на качеството и намаляване сроковете за производство

Уважаеми инж. Андонов, Елкабел е добре позната компания с дългогодишна история. За читателите, обаче, ще бъде интересно да научат как изглежда днешния облик на предприятието?
Вече седемдесет години нашето предприятие се стреми да поддържа висок стандарт в качеството на произвежданата продукция и да удовлетворява нуждите и изискванията на клиентите. За България ние сме единствения производител на електрически кабели за средно и високо напрежение, като продуктовата ни гама също се допълва и от кабели за ниско напрежение, контролни и комуникационни кабели и други.

В днешния динамичен свят потребностите и приложенията на електрическите кабели стават все по-разнообразни. Затова предизвикателство за нас е да бъдем в крак с новите тенденции и непрекъснато да допълваме продуктите в каталога си. Стремим се да усъвършенстваме конструкциите на кабелите, качеството на влаганите материали и производственото оборудване, за да може да бъдем актуални на пазара.

Една от последните модернизации беше свързана със силовото производство. Какви нови технологии, оборудване и машини бяха внедрени. Как това се отразява на качествата и характеристиките на произвежданата продукция?
За всеки е ясно, че в тези несигурни времена е много трудно да се отделят средства за инвестиции. Една такава инициатива изисква обстоен и задълбочен анализ на нуждите на пазара и прецизно определяне на оптималните параметри на необходимото оборудване, така че вложения капитал да се възстанови във възможно най-кратък срок.

През отминалата 2019 година технологичния парк на нашето предприятие беше обновен с нова високопроизводителна машина за каблиране на изолирани фази с максимална линейна скорост от 200m/min. Работния диапазон на машината обхваща жила със сечение от 6 до 120mm2. Възползвайки се от възможностите на новото оборудване постигнахме повишаване в качеството на продукцията и намаляване на сроковете за нейното производство. Също така стана възможно да се постигне резервираност в производствения процес и равномерност в разпределението на натоварването на наличните машини.

Разполагате и със съвременна изпитателна лаборатория. Какви услуги имате възможност да извършвате и кои са най-честите ви клиенти?
Изпитвателната лаборатория към Елкабел АД е самостоятелно структурно звено. Тя е акредитирана, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO IEC 17025 от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. В нашата изпитвателна лаборатория е внедрена система за управление на качеството, която постоянно се усъвършенства и развива.

Лабораторията разполага с висококвалифицирани специалисти и съвременно оборудване в областта на извършваните изпитвания. Това има за цел да осигури високо качество на изпълняваните дейности. Изградена е високоволтова изпитвателна лаборатория с възможност за провеждане на дълготрайни изпитвания на силови кабели средно напрежение с изолация от омрежен полиетилен.

В обхвата на акредитацията на лабораторията влизат няколко основни изпитвания. Това са изпитвания на кабели и проводници с термопластична изолация, изпитвания на кабели и проводници с омрежена изолация, изпитвания на силови кабели с екструдирана изолация до 64/110kV. Провеждат се също изпитвания на съобщителни кабели с изолация от ПВХ и ПЕ, изпитвания на неизолирани проводници за въздушни електрически линии, както и изпитвания на токопроводими жила, медни и алуминиеви, за проводници и кабели.

Като доказателство за високото доверие, с което се ползва изпитвателната лаборатория към Елкабел АД е факта, че към момента съвместно с Технически Университет - София, тя участва в проект обявен от АЕЦ Козлодуй ЕАД, чиято цел е да се определи остатъчния експлоатационен ресурс на силовите и контролните кабели ниско напрежение вложени в електрическите инсталации на 5 и 6 блок на електроцентралата.

За да можем да гарантираме високото качество на продукцията в изпитвателната лаборатория също се инвестират значителни средства. В тази връзка през 2019 година беше закупен нов пластограф за определяне на скоростта на омрежване на изолационния материал, а преди няколко седмици подновихме оптичната система за контрол на диаметъра на кабелите.

В заключение, как бихте коментирали предизвикателствата, пред които е изправено кабелното производство в национален и международен мащаб? Как виждате възможностите за развитие?
След като се изправихме пред значителен спад в търсенето на кабели в началото на века, през последните години започва да се наблюдава увеличаване на търсенето, водено от растежа на телекомуникационната и енергийната индустрия, особено в развиващите се икономики. Това подчертава цикличността на индустрията. Поради това производителите на кабели трябва да бъдат достатъчно пъргави, за да реагират бързо на променящите се нива на търсене.

Тъй като кабелната индустрия е част от преработващата промишленост това означава, че материалните разходи определят голяма част от разходите на крайния продукт, обикновено над 60%. Следователно производителите на кабели трябва да се стремят към съвършенство в процесите за преработване на суровините. Именно там се правят печалбите. Също така трябва да следят внимателно оборотните средства. Скъпите суровини и незавършеното производство могат да изразходват значителна част от финансовите ресурси на една компания. И не на последно място големите запаси от цветни метали могат да представляват значителен риск за компаниите. Това изисква производителите на кабели внимателно да управляват риска от нестабилните цени на тези суровини.

Доскоро пазарите на електроенергия и телекомуникации бяха белязани от монополни доставчици, които купуваха предимно от местни производители на кабели. Дерегулацията на пазара стимулира клиентите да се пазарят по-агресивно с производителите. Освен това транспортните разходи вече се оценяват на по-малко от 5% от производствените разходи. В резултат на това над 20% от общото потребление в Западна Европа се внася, докато в същото време около 30% от общото производство се изнася. Дерегулацията на пазарите, липсата на граници и ниските транспортни разходи поставиха производителите на кабели на конкурентна глобална сцена.

За нашата компания това е прекрасна възможност да затвърди и разшири позициите си на тези пазари превличайки нови клиенти, на които да предостави качествени продукти.