ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

20 години непрекъснато развитие

Разговор с Председателя на Управителния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ г-н Ильшат Шарафутдинов

20 години непрекъснато развитие

Ильшат Миргазиянович Шарафутдинов е роден на 22 април 1975 г. в гр. Уфа, Руска Федерация. През 1998 г. завършва с отличие  Уфимския Държавен Технически Университет със специалност „Химическа технология на органичните вещества“.  Работи в нефтохимическата индустрия от 1998 г., като изминава пътя от оператор на технологична инсталация до ръководител на нефтопреработвателно предприятие. През 2000 г. се присъединява към екипа на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, а от ноември 2016 г. оглавява дружеството.
През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема „Закономерностите при производството на дизелово гориво от най-висок екологичен клас с използване на биокомпоненти“ в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Автор е на повече от 50 научни статии в областта на технологиите за нефтопреработка и химотологията. Владее три чужди езика.


Тази година се навършват 20 години от присъединяването на „Нефтохим“ към Групата „ЛУКОЙЛ“. Затова в началото бихте ли представили накратко историята и съвременния облик на предприятието?
Първият бензин в бургаската рафинерия е произведен на 2 септември 1963 г. Този ден ние отбелязваме като Ден на нефтохимика и начало на българската нефтопреработвателна индустрия. Нефтохимическият комбинат винаги е бил грандиозен и амбициозен проект – най-големият на Балканите и най-сложен в технологично отношение завод, в който са внедрени върхови за времето си технологии, и който до голяма степен определя икономическия облик на целия регион.

Приватизацията му през 1999 г., когато става част от голямото семейство на Нефтена Компания „ЛУКОЙЛ“, бележи нов етап в неговото развитие. За изминалите 20 години „ЛУКОЙЛ“ инвестира над 3 милиарда долара в цялостната модернизация на производствените мощности, оптимизира бизнес процесите чрез въвеждането на нов съвременен мениджмънт, постигна забележителни резултати в областта на промишлената и екологичната безопасност. Повиши се енергийната и технологична ефективност на предприятието. Стратегическите приоритети на нашето устойчиво развитие са ясно очертани: технологично съвършенство, промишлена и екологична безопасност, надеждност и ефективност на процесите, конкурентоспособност, развитие на човешкия потенциал, социална отговорност и достоен принос за развитието на обществото. Благодарение на своята последователна и целенасочена работа „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД днес се нарежда сред лидерите в отрасъла.

Какви са основните акценти, свързани с производствената гама?
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ е голяма модерна рафинерия, в чийто състав влизат различни технологични инсталации. В момента преработваме 7 млн. тона нефт годишно. Внедрените съвременни технологии и модерно оборудване спомогнаха за увеличаване на дълбочината на преработката и ни позволяват да произвеждаме широка гама висококачествени нефтопродукти, отговарящи на най-съвременните екологични и експлоатационни изисквания. Внимателно следим икономиката на нефтопреработването в различните условия и осигуряваме потребностите на нашите клиенти. Нашата продукция е добре позната не само на българския и европейския пазар, но и в САЩ, Северна Африка и Азия.

Бихте ли споделили на какви съвременни средства за производство, инсталации и автоматика разчитате във вашата работа? Какво значение отдавате на дигиталните технологии?
Съвременното нефтопреработване е високотехнологичен отрасъл, който се движи в крак с глобалния научно-технически прогрес. Несъмнено най-предизвикателният ни проект, с който се гордеем, е изграждането и въвеждането в редовна експлоатация на комплекса за хидрокрекинг на гудрон. Това е най-голямата каталитична инсталация за хидрокрекинг в Европа, с капацитет за преработка от 2.5 млн. тона суровина. Внедряването на този сложен процес на практика наложи пренастройване на всички технологични потоци в рафинерията, които са повече от 1000. Високо-професионалният екип на рафинерията овладя тази модерна технология за кратки срокове и постигна резултати, които му спечелиха признанието и уважението на световните лидери в бранша. Комплексът за хидрокрекинг на гудрона в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се наложи като международен обучителен център по тази технология, а българските специалисти споделят опита си и участват в пуска на подобни инсталации по целия свят.

Внедряването на иновационни технологии е ефективно само в съчетание със съвременни системи за автоматизация. Автоматизират се не само отделни операции, но и цели технологични инсталации и комплекси. Системите за усъвършенствано управление на технологичните процеси водят технологичния процес в режим на „автопилот“, като самостоятелно коригират различни параметри и оставят на оператора на инсталацията само функциите по контрол на технологичния режим и мониторинг на надеждната работа на оборудването. Непрекъснатият стремеж към технологично и техническо съвършенство, обаче, е неминуемо свързан със задължителната в съвременния свят дигитализация, която открива нови неограничени възможности за проактивно управление чрез ускоряване и усъвършенстване на всички бизнес процеси. И в момента "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" работи по редица проекти за цялостна оптимизация на управлението на процесите и надеждността на оборудването, като основно средство за повишаване на производствената ефективност, промишлената и екологичната безопасност.

На какви инженерни кадри разчита днес ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас? Какви предизвикателства срещате при техния подбор и професионално усъвършенстване?
Професионализмът, силната мотивация, творческият потенциал и сплотеността на колектива на завода са в основата на нашите успехи. Последователните действия за подобряване условията на труд, многобройните програми за обучение и повишаване на квалификацията, политиката по доходите и широкият набор от социални придобивки и гаранции превърна „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД в едно от най-привлекателните работни места в България.

В последните години има отлив от техническите специалности и това се усеща. Поддържаме добро сътрудничество с учебните заведения в България. Студентите от профилните университети често преминават при нас своите стажове, като някои от тях стават част от нашия екип.

Дружеството разполага с развита система за непрекъсната подготовка на кадрите, която използва пълния спектър от съвременни средства за обучение, от стажове във водещи фирми, повишаване на квалификацията и овладяване на допълнителни специалности в престижни университети до курсове по езици. Компанията окуражава и осигурява условия за професионалното и личностно развитие на всеки един работник и служител.

Компанията полага значителни усилия в сферата на екологията. Затова в заключение бихте ли разказали какви резултати постигате по отношение опазване на околната среда?
Екологията е сред основните ни приоритети. Осигуряването на промишлената безопасност, охраната на труда и запазването, а понякога и възстановяването, на благоприятна околна среда чрез прилагане на най-добрите налични техники и технологии, са залегнали във всеки елемент на нашата дейност: от оценката и реализацията на всеки наш инвестиционен проект до изготвянето на процедурите за правилна експлоатация на оборудването. Затова е трудно да се определи каква част от инвестициите в даден проект са „за екология“. През годините сме реализирали и чисто екологични, нетърговски проекти, в които ЛУКОЙЛ е инвестирал над 92 млн. долара, но, всъщност комплексната модернизация на производствените мощности и използването на най-модерните технологии ни позволи да намалим емисиите до нивото на най-добрите европейски рафинерии.

Свършихме много работа за изминалите 20 години. Постигнахме съществено снижение на емисиите на основни замърсители, като количествата фини прахови частици, например, са 11 пъти по-малко. Внедрихме нови технологии, сложихме филтри на комините, а нормите на замърсителите, като серни и азотни оксиди бяха намалени стотици пъти и днес са сред най-ниските в целия бранш. Изградени бяха нови закрити факелни системи, две модерни пещи за изгаряне на отпадъци с тристепенна система за улавяне на вредните вещества, построихме автоматизирани авто и ж/п наливни естакади със системи за улавяне на въглеводородни пари, оборудвахме и въведохме в експлоатация система за непрекъснат мониторинг на качеството на въздуха и другите елементи на околната среда. Рекултивираната част от така наречените окислителни езера (шламови полета от доприватизационния период, собственост на държавата) днес е място на обитаване на многобройните прелетни птици, с които е известен Бургас.

Мога да изброя десетки по-малки и крупни проекти, които са спомогнали за подобряване на екологията в района на нашата дейност. По данни на Асоциацията на европейските нефтопреработватели (CONCAWE) „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е сред 10% най-добри рафинерии в Европейския съюз по нива на емисии спрямо обем на преработката. Разбира се, екологията е една от областите, в които винаги ще има развитие, докато рафинерията работи.