ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

Булгартрансгаз подписа договор за стратегическо разширение на газопреносната инфраструктура

Булгартрансгаз подписа договор за стратегическо разширение на газопреносната инфраструктура

На 18 септември тази година в присъствието на министър-председателя на Република България Бойко Борисов и на министъра на енергетиката на Република България Теменужка Петкова, Булгартрансгаз ЕАД и обединение Консорциум Аркад подписаха договор за доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура от турско-българската до българо-сръбската граница. Реализирането на този проект е от стратегическо значение за нашата страна и в тази връзка, след одобрение от Народното събрание, през ноември 2018г. беше актуализирана Енергийната стратегия на Република България.

Булгартрансгаз ЕАД изпълнява необходимите действия за осъществяване на проекта при стриктно спазване на приложимото българско и европейско законодателство. Като част от концепцията за газоразпределителен център Балкан, разширението на газопреносната мрежа ще повиши енергийната сигурност на страните от Югоизточна Европа. Концепцията за газов хъб Балкан предвижда в него да постъпват количества природен газ от различни източници, включително от Руската Федерация.

Предвиденият за изграждане преносен газопровод е с приблизителна дължина 474km, с диаметър DN 1200 и максимално работно налягане от 7,5MPa. Заедно с изграждането на преносния газопровод ще бъдат изградени две оптични кабелни линии, които ще бъдат положени от двете страни на преносния газопровод и ще достигат до българо-сръбската граница. Трасето на преносния газопровод ще премине през землищата на 11 области, през които Булгартрансгаз ЕАД учреди сервитут за изграждането му. В срок до 250 календарни дни ще бъде изграден участък с дължина от около 308km от Компресорна станция Полски Сеновец, намираща се в землището на община Полски Тръмбеш, до българо-сръбската граница, за който има издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и влезли в сила разрешения за строеж. В оставащия срок на договора, до 615 календарни дни, ще бъде изградена останалата част от трасето на преносния газопровод, а именно 166km от Компресорна станция Полски Сеновец до землището на село Златина, община Провадия.

През декември 2018г. Булгартрансгаз ЕАД обяви процедурата за изграждане на етап Линейна част от разширението на газопреносната инфраструктура до българо-сръбската граница - Балкански поток. Процедурата се проведе по реда на Закона за обществените поръчки и включва в предмета си доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура с начало землището на село Златина, община Провадия, където става свързването му със съществуващата газопреносна мрежа на Булгартрансгаз ЕАД до българо-сръбската граница.

През месец април 2019г. Булгартрансгаз ЕАД определи за изпълнител на обществената поръчка участника Обединение Консорциум Аркад, с който сключи договор, чието подписване стана възможно, след като на 16 септември 2019г. Върховният административен съд на Република България прекрати производството по обжалване на обществената поръчка. Общата стойност на подписания договор при срок за изпълнение на дейностите до 615 календарни дни е в размер до 1102203220 EUR.