ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Siemens разширява свързаността в подстанциите

Siemens разширява свързаността в подстанциите

Siemens представи на тазгодишния Хановерски панаир Sensgear и Sensformer advanced, чрез които, в комбинация с вече утвърдения дигитално свързан трансформатор, всички съоръжения в една подстанция могат да са напълно свързани, с възможност статусът им да бъде проверяван в реално време чрез онлайн приложения. Всички устройства са свързани чрез портал за интернет на нещата, предаващ информацията към облачно базирана платформа за съхранение и визуализация. Продуктите Sеnsgear осигуряват допълнителна прозрачност чрез GPS, информация за времето и продуктово специфични измервателни данни.

Със Sensformer и Sensgear всеки оператор ще има достъп до събраните данни и тяхната визуализация, с възможност за цялостен преглед в реално време на всички съоръжения и на състоянието на мрежата. Така се свежда до минимум рискът от непредвидени прекъсвания на захранването, течове и потенциални глоби заради въглеродни емисии. Използването на данните в реално време ще помогне за справяне с повишените изисквания за производителност, намаляване на разходите, интегриране на възобновяемата енергия и разпределеното електропроизводство.

Дигитализацията протича бързо и основните елементи в подстанциите са готови за разширяване на функционалността. Със Sensformer advanced и Sensgear advanced Siemens лансира ново приложение с добавена стойност, което предоставя, наред с други измервания, прогнозен индекс за състоянието на апаратурата, който редуцира непредвидените прекъсвания, и функция, предотвратяваща емисиите на флуорирани парникови газове. Версията за трансформатори се базира върху технологията „виртуални близнаци“, симулираща в реално време поведението на физическото съоръжение. Sensformer и Sensgear се имат най-съвременна технология за IT сигурност, в съответствие с всички приложими стандарти.