ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Възобновяване на енергийните блокове на ТЕЦ Варна

Възобновяване на енергийните блокове на ТЕЦ Варна

На 17 юни тази година се проведе Ден на отворените врати, на който беше представена по-подробна информация относно извършените до момента дейности, свързани с възобновяване работата на енергийните блокове на ТЕЦ Варна и проекта за пристанище ТЕЦ Езерово. ТЕЦ Варна ЕАД е изведен от експлоатация през 2015г., но през 2018г., с цел възстановяване на производството, е взето решение за преминаване изцяло на природен газ на блокове 4, 5 и 6. Извършените ремонтни дейности гарантират безаваройна работа на блоковете с технико-икономически показатели, съответстващи на утвърдените нормативни характеристики.

Извършена е ресертификация на Интегрираната система за управление на качеството, безопасността на труда и опазване на околната среда, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Ремонтът на блок 6 започва на 22.12.2018г., този на блок 5 се извършва между 1 март и 5 юли 2018г., а на блок 4 — между 1 юли 2018г. и 25 февруари 2019г. Дружеството има още издадени сертификати BG.121243 E/U, BG.121243 Q/U, BG.121383 Q/U и CZE-180055.

Мероприятията по всеки един от трите блока на централата се състоят в ревизия и ремонт на всички възли и агрегати, изпитания и проверка от страна на Агенцията за метрологичен и технически надзор. Това включва всички съоръжения с повишена опасност и високоволтови изпитания на цялото електрооборудване за проверка на годността и работоспособността му. Ремонтните дейности обхващат котелното, турбинното, електро и КИП и А оборудването. По-конкретно тези дейности включват безразрушителен контрол на основни тръбопроводни и нагревни повърхности, работещи при високи температури и налягане, подмяна на дефектирали участъци от тръби от ДНТ, профилактика и ремонт на вентилатори, уплътняване на газоходи, въздуховоди и ЕФ, ревизия и ремонт на арматура ВН, НН и Баланси. Извършена е профилактика и проверка на газопроводи, подмяна на дефектирали крепежни елементи, презаливане на основни лагери и турбини, профилактика на всички спомагателни съоръжения и регенерация на турбини - помпи, арматура, маслена система, топлообменници, ревизия на генератори (ремонт на статор, ротор и балансиране, възбудител и газоохладители), профилактика на ниско- и восоковолтови двигатели, ревизия на ресивери на водород, на охлаждащата система на трансформатори, на шинопроводи. Ремонтните дейности включват също така и подмяна на система за управление на горивни уредби за изгаряне на природен газ, ревизия и ремонт на основно оборудване по КИП и А, проектиране и изграждане на технологична и аварийна сигнализация.

По отношение на общостанционните съоръжения са извършени няколко основни дейности като ремонт и ревизия на три циркулационни помпи БПС 2 и на една циркулационна помпа БПС 1, изграждане на нова катодна защита на газопровода на централата, ревизия и ремонт на системата за производство на водород, възстановяване на всички групи ресивери. Други ремонтни дейности, засягащи общостанционни съоръжения, включват подмяна на хидроизолацията на покрива в складовите помещения и машинната зала над блоковете, ревизия на системите за отопление, калориферите, бойлерната уредба за мрежова вода, тръбопроводи за мрежова вода към административни и производствени сгради, ревизия и ремонт на паростъпниците на трите блока, възстановяване на топлинната изолация на компрометирани участъци от тръбопроводи по вода, мрежова вода и пара.