ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

Бихме използвали всяка възможност за реализиране на нови ВЕИ проекти

Разговор с г-н Лъчезар Яков, Кмет на Община Гулянци

Бихме използвали всяка възможност за реализиране на нови ВЕИ проекти

В края на 2018г. Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) награди проекта за отоплителна инсталация с термопомпа и слънчеви колектори на МБАЛ Гулянци. Бихте ли разказали повече за него?
Благодаря за наградата на АБЕА, тя означава много за Община Гулянци, защото ни показва, че сме на правилния път във въвеждането на мерки за енергийна ефективност.

Проектът на Община Гулянци Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ-Гулянци беше осъществен в периода 2016-2017г. с безвъзмездна финансова помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., Програма BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия, гарантова схема BG04-02-03 Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи. Наш партньор беше Норск енерджи, норвежка консултантска фирма с експертни познания в областта на инженеринга и изпълнението на проекти, свързани с топлинна енергия, околна среда и безопасност.

Какви бяха предпоставките за този проект и как протече осъществяването му?
Основната предпоставка беше да подменим съществуващата отоплителна инсталация на дизелово гориво, която освен морално остаряла беше и финансово нерентабилна. Друг основен мотив за инсталацията беше да намалим вредните емисии от обекта и да подобрим енергийната ефективност.

Осъществяването на проекта беше предизвикателство за нас, но мина гладко и без проблеми благодарение на професионализма на екипа и нашите партньори.

Можете ли да ни кажете нещо повече за техническите характеристики на съоръженията и въз основа на какви съображения ги избрахте?
Избрахме съоръженията така, че да постигнем от една страна опазване на околната среда чрез въвеждане на възобновяеми енергийни източници и същевременно подобряване на средата в здравното заведение. По проекта беше изградена система от две термопомпи CLIVET вода-вода, които работят в синхрон с енергиен източник подпочвени води, с отоплителна мощност 108,5Kw, електрическа консумация 18,3KW, коефициент на трансформация COP 5,6 при температура на топлоносителя 55/45 градуса и температура на водата от сондажа 10 градуса. Направени са два сондажа - черпателен с дълбочина 32m, в който има поставена радиална потопяема помпа BELARDI с капацитет 11л/сек за изпомпване на вода към системата и рециркулационен сондаж с дълбочина 36m за връщане на водата от системата. На покрива е изградена соларна система OVENTROP от 20 плоски високоефективни слънчеви колектори с коефициент на проводимост на слънчевите лъчи 91,6%, която осигурява топла вода с помощта на серпентини, намиращи се в два бойлера по 1000л.

Доволни ли сте от резултатите и планирате ли други проекти, свързани с възобновяемата енергия и енергийна ефективност?
Да, доволни сме от постигнатите резултати. Вече два отоплителни сезона минаха и инсталацията доказа своята ефективност. На практика елиминирахме един замърсител на въздуха в централната градска част. Знам, че това е „капка в морето”, но сме длъжни да мислим и работим в тази посока. Повишен е комфортът на пациентите на здравното заведение, сега температурата е постоянна, има винаги топла вода. Проектът оказа ефект и върху оптимизирането на разходите за издръжка на болницата и само за една година икономията от работата на системата е 25000 лева от дизелово гориво и 7000 лева от електрическа енергия за подгряване на топла вода. Сега използваме тези средства за инвестиции в оборудване, модернизиране и други дейности, касаещи пряко запазването и развитието на здравното заведение.

С успешното приключване на този проект натрупахме опит и познания в сферата, придобихме самочувствие, че можем да се справим, и бихме използвали всяка възможност за реализиране на нови проекти, свързани с въвеждането на възобновяеми енергийни източници.