ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

ДП РАО получи разширен обхват на акредитация

ДП РАО получи разширен обхват на акредитация

От средата на месец април 2019г., близо година след получаване на първоначална акредитация, Орган за контрол от вида С - Освобождаване от регулиране (ОК С-ОР) при ДП РАО, акредитиран по международен стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 - „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“, официално получи документ за разширение към обхвата за акредитация с включване на параметър специфична масова активност.

Параметър специфична масова активност е важна характеристика на материали, за които се предполага, че имат радиоактивно замърсяване. Точното количествено определяне на стойностите му и сравняване с нива, определени в закони, подзаконови актове, наредби, стандарти и технически спецификации, гарантира, че няма да бъде допуснато разпространение на радиоактивност в околната среда. Така животът и здравето на гражданите няма да бъдат застрашени от вредното влияние на радиоактивните отпадъци, генерирани вследствие използването на съвременни технологии. По тази причина е важно количественото определяне на специфичната масова активност за материали и оборудване да се извършва от обучен и компетентен персонал, с помощта на надеждно средство за измерване. Както в международното, така и в българското законодателство това е основен параметър на материали и оборудване, които са кандидати за освобождаване от регулиране по Закона за безопасното използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Много често материалите и оборудването, за които се предполага, че имат радиоактивно замърсяване, са с неправилна форма. По тази причина измерване на радиоактивното замърсяване чрез повърхностно сканиране с преносими средства за измерване е почти невъзможно, тъй като няма достъп до цялата площ. Такива материали и оборудване се сортират по вид, нарязват се и се поместват в опаковки с правилна форма (палет или варел), които се измерват по специфична масова активност в средства за измерване тип гама камера.

За количествено определяне на стойностите на параметър специфична масова активност за материали и оборудване, поместени в опаковки, ОК С-ОР при ДП РАО разполага с уникално за България средство - Система за измерване и освобождаване от контрол (СИОК) - FRM-02. Системата е калибрирана и притежава валидно свидетелство за калибриране, издадено от Чешки метрологичен институт. Веднъж годишно се извършва държавна метрологична проверка от Български институт по метрология. Ежедневно се извършват проверки за функционална годност по разработени в ОК С-ОР методики. Със системата борави само обучен и компетентен персонал. СИОК-FRM-02 е включен в списъка на средствата за измерване, с които ОК С-ОР разполага, и е основно средство за измерване на акредитирания параметър специфична масова активност. Процесът на измерване е напълно автоматизиран, като производителността на системата е до 50 тона измерени материали на денонощие. С помощта на СИОК-FRM02 се реализира финалното измерване по параметър специфична масова активност, като резултатът се сравнява с нивата за освобождаване от регулиране, записани в нормативните актове по прилагане на ЗБИЯЕ.

Разширението на акредитацията в кратки срокове стана възможно благодарение на непрекъснатото повишаване на компетентността на целия персонал на ОК С-ОР, стриктното изпълнение на изискванията на стандарта и подкрепата от страна на висшия мениджмънт на ДП РАО.