ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

Потърсихме световни и европейски примери за използване на алтернативни горива

Разговор с инж. Севдалин Желев, Изпълнителен Директор на Топлофикация Русе ЕАД

Потърсихме световни и европейски примери за използване на алтернативни горива

В началото на нашия разговор, бихте ли представили накратко намерението на Топлофикация Русе да замени част от използваните в момента горива с RDF?
Ще започна малко по-отдалече. През последната година цените на въглеродните емисии, които имаме задължение да купуваме, за да продължаваме да осъществяваме законно нашата дейност, се покачват драстично. Това увеличение оскъпява осезаемо производството на електро- и топлоенергия. Поради тази причина търсим алтернативни начини, чрез които да намалим чувствително себестойността на нашата продукция.

Потърсихме световни и европейски примери за използване на алтернативни горива в топлофикации, работещи на въглища. След необходимото проучване и проведен задълбочен технически и финансов анализ на възможността за внедряване на биомаса и RDF като алтернативни горива в нашата дейност, Ръководството взе единодушно решение да стартира проект за внедряване на тези две суровини в производството си.

Като част от осъществяването на тази идея, в края на миналата година успяхме да въведем в експлоатация специално проектирана и построена инсталация за сепариране на битови отпадъци. В нея ще постъпват отпадъци от Русе и района, които ще бъдат обработвани и сепарирани. Специално отделена част от тях ще се използва в дейността по производство на електро и топлоенергия. Този проект е резултат от публично-частно партньорство между Топлофикация Русе ЕАД и Община Русе. С въвеждането на тази инсталация се надяваме да решим и проблема с боклука на града и депонирането му, който е болезнена тема за русенци от години.

Сепарирането и оползотворяването на битови отпадъци и внедряването на полученото гориво в производството на енергия е модел, който успешно се използва в множество развити страни в Европа и по света.

Предприели сме първите стъпки по реализирането на идеята. Вече притежаваме необходимите разрешителни за осъществяването и.

Какви изменения в горивния процес се налага да бъдат направени, за да стане възможно оползотворяването на RDF в Централата?
Парогенераторите в Централата могат да изгарят съвместно с каменните въглища и до определен процент биомаса и RDF. Въпреки това, в момента се проектират и подготвят за вграждане специални нискоемисионни горелки, които от една страна ще модернизират парогенераторите в съответствие със съвременните стандарти, а от друга ще намалят чувствително разходите по пречистване на продуктите от горенето.

Бихте ли споделили също какви технологични мерки се предвиждат за гарантиране на екологичните норми, по отношение на изгорелите газове?
Ще изгаряме RDF напълно контролирано. РИОС – Русе следят ежеминутно всички наши екологични показатели и в случай, че ги превишим, подлежим на сериозни финансови глоби.

Горивата, които изгаряме в производствената си дейност, при преработката си минават през множество очистващи съоръжения и в крайна сметка димът, който изпускат нашите комини, съдържа много по-малко вредни вещества в сравнение с това, което се случва, когато отпадъците се депонират, а чрез нашата сепарираща инсталация ще избегнем именно това.

Изгарянето на неопасни отпадъци е далеч по-екологично в сравнение с въглищата. Използването на биомаса, която също внедрихме в производствения си процес, няма вредно влияние върху околната среда, тя е въглеродно-неутрална за средата. Посредством внедряването на двете нови горива драстично намаляваме емисиите на парникови газове, излъчвани от Предприятието. При технологията за изгаряне на RDF се произвежда по-голямо количество енергия отколкото от същото количество въглища.

Методът е такъв, че RDF се изгаря при температури над 1200°С и по този начин вредните въздействия върху природата и човешкото здраве са многократно по-малки в сравнение с депонирането и разлагането им, което понякога продължава стотици години. На практика това е един ефективен и по-евтин метод да се изпълняват изискванията на Европейския съюз за ограничаване на депонирането на битови отпадъци на Стария континент. Целият процес подлежи на строг контрол и е регламентиран не само от българското, а и от европейското законодателство. Институциите следят зорко спазването му. Невъзможно е да се излезе извън законоустановените рамки, тъй като санкциите са сериозни.

Предвиждате изграждане и на слънчеви колектори за подгряване на технологичната вода. Какви са очакваните ползи от нейното внедряване?
Планът е да използваме слънчева енергия за подгряване на битова топла вода за домакинствата в Русе. За целта през миналата година бяхме обявили инвестиционно предложение за изграждане на този тип инсталация.

Идеята ни е да използваме този способ, за да подгряваме водата през летните месеци. Това е още един метод, чрез който да оптимизираме своите производствени разходи, намалявайки количеството въглища, които е необходимо да закупуваме. Едновременно с това намаляваме и вредните емисии.

В началото проектът започна с малък брой соларни тръбни панели, чрез който да се направи експеримент. Ако опитът е успешен, ще закупим още слънчеви панели и ще продължим реализацията на проекта. Подобни проекти са осъществени в редица европейски държави и са доказали своята ефективност.

Използването на слънчева енергия в централното отопление от страна на Дружество като Топлофикация Русе ЕАД до сега не е правено в България, ние сме първите инициатори на подобно мероприятие.

Реализацията на подобен, сложен в технологично отношение, проект изисква съответната компетентност и опит. В заключение, как бихте коментирали възможностите, които предлагат българските и чуждестранните инженерингови компании в това отношение?
За този проект не сме използвали помощта на чуждестранни компании и не можем да дадем категоричен отговор за тяхната компетентност.

В България фирмите, които се занимават с подобни мащабни проекти, се броят на пръстите на едната ръка, но в тях работят изключителни професионалисти, които са отлични експерти в областта и предлагат адекватни и ефективни решения за подобряване на нашата дейност.