ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

АЕЦ "Козлодуй" изпълнява европейските изисквания за диверсификация на доставките

АЕЦ

Европейската стратегия за енергийна сигурност от 2014г. изисква цялостно диверсифицирано портфолио на доставките на ядрени материали и услуги в ядрено-горивния цикъл за всички оператори на ядрени централи в Европейския съюз. Във връзка с предстоящото изтичане на договора за доставка на свежо ядрено гориво за 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” със сегашния доставчик, компанията ТВЭЛ, и в съответствие с политиката на ЕВРАТОМ Агенцията по доставките (ESA) за осигуряване на възможност за диверсификация на доставките на ядрено гориво, АЕЦ "Козлодуй" възложи на Westinghouse Electric Sweden AB да разработи Технико-икономическа обосновка за лицензиране и внедряване на усъвършенстван тип ядрено гориво на 5 и 6 блок при работа на топлинна мощност 3120MW. Към момента ядрено гориво за блоковете с реактори ВВЕР-1000 в атомните централи в Европа се доставя от две компании – ТВЭЛ и Westinghouse.

Съгласно изискванията на българското законодателство, за да бъде получено разрешение за въвеждане в експлоатация на нов тип горивни касети, трябва да бъде изготвена детайлна и задълбочена оценка на безопасността. Това е процес, който се състои от няколко етапа. Сключеният с Westinghouse договор обхваща изпълнение само на първия етап от процеса – разработване на Технико-икономическа обосновка за доказване на възможността за съвместна експлоатация на новото ядрено гориво заедно с използваното към момента в АЕЦ “Козлодуй”. Следващ етап от процеса на подготовка за лицензиране е разработване на анализи на безопасността – неутронно-физични, термомеханични, термохидравлични и радиологични анализи при съвместната експлоатация на двата типа ядрено гориво. Отчетите с анализи на безопасността се представят в Агенцията за ядрено регулиране за оценка и издаване на разрешение.