ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 1, 2019

ВЕЦ “Козлодуй” – пет години беземисионно електропроизводство

Разговор с Емил Писарев, Изпълнителен директор на “ВЕЦ Козлодуй” ЕАД

ВЕЦ “Козлодуй” – пет години беземисионно електропроизводство

Емил Писарев завършва специалност “Топлоенергетика” в Технически университет – София. На 1 юни 1986 г. постъпва на работа на пети блок в АЕЦ “Козлодуй” като помощник машинист парна турбина в Турбинен цех към направление “Експлоатация”, Електропроизводство – 2. През следващите години последователно заема всички длъжности в структурата на сектор “Турбинно оборудване” (ТО); от 2002 г. е ръководител-сектор ТО.
От 14 февруари 2012 г. преминава на работа във ВЕЦ “Козлодуй”, а от 8 август 2013 г. е на поста изпълнителен директор на водноелектрическата централа.


Пет години експлоатация на ВЕЦ “Козлодуй” – как бихте обобщили постигнатото през този период?
Ще си позволя да се върна във времето, непосредствено преди водната централа да стартира своята дейност. Както всяко енергийно съоръжение, ВЕЦ “Козлодуй” трябваше последователно да премине различни стъпки, за да получи правото да функционира. Един от важните предпускови етапи бе провеждането на изпитанията на пълна мощност, осъществени в края на август 2013 г. Тяхното успешно протичане доказа готовността на системите и оборудването да работят с максимален капацитет. На 4 и 5 септември последва проверка от държавна приемателна комисия. Няколко дни след това – на 13 септември, бе получено разрешението за ползване, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол. Присъединяването към електроенергийната система на България стана факт в 11:45 часа на 16 септември 2013 г., когато ВЕЦ “Козлодуй” започна да генерира първите количества електроенергия.

От стартирането си до края на месец август 2018 г. Водноелектрическа централа “Козлодуй” е произвела 114400 мегаватчаса електроенергия при спазване на всички изисквания за безопасна работа. Стабилното производство и успешната пазарна реализация на генерираното електричество ни осигуряват собствен капитал, чрез който финансово се обезпечават текущата и инвестиционна дейност на Дружеството.

Ако трябва да представите ръководеното от Вас Дружество, каква информация бихте включили в неговата “визитка”?
Едноличен собственик на капитала на ВЕЦ “Козлодуй” е “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Целта на изграждането на водноелектрическата централа на площадката на АЕЦ бе да се оползотвори остатъчния ресурс на водната маса, използвана за охлаждане на съоръженията на ядрените блокове. След провеждане на нужните технико-икономически изследвания бе определено най-подходящото местоположение на хидроцентралата – в края на топлия канал, отвеждащ водата от атомната централа обратно към река Дунав.

Водната централа е с номинална електрическа мощност от 5 МW. Оборудвана е с две пропелерни турбини тип Каплан, с двойно регулиране и хоризонтален монтаж. За тяхното задвижване се използва воден стълб с височина 7,5 метра. Двата генератора, с които ВЕЦ разполага, са синхронни, хоризонтално монтирани и са с въздушно охлаждане.

ВЕЦ “Козлодуй” се състои от три главни части. Чрез входното водовземно съоръжение се осъществява преходът от топлия канал и се създават условия за плавно изменение на скоростта на течението към турбините и за равномерно разпределение на водните количества между тях за минимизиране на хидравличните загуби. В сградата на машинната зала е разположено цялото електромеханично оборудване на ВЕЦ, а изходното съоръжение осигурява плавна скорост на течението към реката, чрез изходен дифузор на турбините.

Всички експлоатационни режими на ВЕЦ се управляват с помощта на програмно-ориентирана микропроцесорна система, а за обезпечаване на работата на енергогенериращата мощност се използват и съществуващи съоръжения на площадката на АЕЦ.

Какви са предимствата на електроенергията, произведена от ВЕЦ?
Целта на “ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД е да осигурява на енергийния пазар електрическа енергия от възобновяеми източници, както и да ползва екологично чиста енергия за задоволяване на собствените си нужди от електричество, като стремежът е хидроцентралата да бъде енергийноефективен обект.

Популярен факт е, че производството на електроенергия от ВЕЦ е с минимално негативно въздействие върху природата. Използването на водата като енергиен източник съответства на глобалните екологични цели в борбата с климатичните изменения и предотвратява редица емисии на вредни вещества, отделяни в атмосферата при използването на твърди и течни горива. На практика при нормална експлоатация на този тип централи не се изхвърлят химически или биологични агенти, замърсяващи въздуха, почвата и водата. Не са необходими и допълнителни съоръжения за пречистване. Така че имаме всички основания да определим ВЕЦ “Козлодуй” като съоръжение, даващо своя безспорен принос за устойчиво управление на природните ресурси и за съхраняване на околната среда.

За безопасната и ефективна експлоатация на всяко съоръжение основна роля имат специалистите, които го поддържат. Как бихте характеризирали екипа на ВЕЦ “Козлодуй”?
За този сравнително кратък период успяхме да изградим малък, но сплотен и добре сработен колектив. И това е един от безспорните ни успехи като Дружество. Изключително съм щастлив да работя с тези хора, които бих определил само с две думи – млади професионалисти. С всички позитиви на младостта и професионализма – образовани и готови да продължат да се учат, ентусиазирани, отговорни към поставените задачи, мотивирани да влагат най-доброто от себе си.

Разбира се, усилията ни да подобряваме организацията на труда, да стимулираме и подкрепяме персонала непрекъснато да се развива ще заемат и занапред важно място в плановете на ръководството на ВЕЦ “Козлодуй”. В съответствие със стратегическите цели на Дружеството, развитието на човешкия ресурс е системен процес, включващ обучение, повишаване на квалификацията, планиране на кариерата, подготовка на кадрови резерв, мотивация и информиране с цел обезпечаване на потребностите на “ВЕЦ Козлодуй” ЕАД от персонал с нужното ниво на подготовка.

Бихте ли споделили с нашите читатели какво предстои – какви са плановете Ви през следващите години?
Като електропроизводствено предприятие, използващо възобновяеми източници, основната задача на ВЕЦ “Козлодуй” ще продължи да бъде стабилното и сигурно генериране на екологично чиста електрическа енергия. Както вече казах, дейността ни се финансира изцяло със собствени средства, затова е важно в бъдеще да запазим вече спечелените пазарни позиции. Така че мога да кажа, че по отношение на дългосрочната ни работа и занапред, както и досега, ще се водим от няколко основни приоритета. Сред тях са поддържане на безопасна и ефективна експлоатация, осигуряване на икономическа и финансова стабилност, модернизация и обновяване на производствената база, внедряване на нови технологии и иновации, поддържане на високо ниво на мотивация на персонала и повишаване на достъпа до информация и знание, управление на качеството със специален акцент върху управлението и опазването на природната среда.

Интервюто е предоставено от сп. “Първа атомна“