ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 1, 2019

Топлофикация София продължава инвестициите в техническата си инфраструктура

Топлофикация София продължава инвестициите в техническата си инфраструктура

Основните приоритети на Топлофикация София, заложени в бизнес плана за 2019г., са насочени в две основни направления – модернизация на производствените мощности в топлоцентралите и рехабилитация на топлопреносната мрежа. Един от важните елементи в плана е усъвършенстването на процесите, свързани с обслужването на клиентите. Ремонтната програма предвижда рехабилитация на 26,9km от топлопреносната мрежа. Дейностите от бизнес плана включват както ремонт и модернизация на съоръженията, така и използването на специализиран софтуер и прилагане на системи за мониторинг и управление с цел оптимизация на процесите.

Ще бъдат продължени стартиралите през миналата година амбициозни проекти, насочени към обновяване на съществуващите производствени мощности и усъвършенстване на технологичните процеси. Приоритетни са обектите, свързани с модернизацията на ТГ3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ София Изток, продължаване на работата по проекта за реконструкция и модернизация на енергиен котел ст. №7 в ТЕЦ София, както и на дейностите по проекта, съфинансиран от МФК Козлодуй, за изграждане на ко-генерираща инсталация във ВОЦ Овча купел 2. Също така дружеството ще продължи работата по проекта за изграждане на инсталацията за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF гориво.

През 2019г. ще продължи внедряването на софтуерната програма Termis, чрез която ще се постигне оптимизиране на преноса на топлинна енергия. Програмата ще получава данни в реално време от съществуващите SCADA системи, както и прогноза за климатичните условия. Това ще даде възможност за непрекъснато предвиждане на топлинния товар. Ще бъдат изградени и нови контролни точки, където ще се проследяват и измерват налягането и температурите на входа и изхода на абонатните станции, както и параметрите в някои от възловите участъци на топлопреносната мрежа. Данните ще се подават към софтуера Termis и ще осигурят необходимата информация за изготвянето на режимите на топлоснабдяване.

С цел оползотворяване в много по-голяма степен на потенциала на централизираното топлоснабдяване в столицата, през 2018г. дружеството реализира важен проект за въвеждането на система за мониторинг и управление в 4200 абонатни станции в топлорайон София. Тази система дава възможност на клиентите да бъдат не само информирани, но и активни, като управляват през интернет потреблението на топлинна енергия в сградата и получават анализи за консумацията си, за да могат да предприемат подходящи енергоспестяващи действия. От своя страна експертите в дружеството имат възможност да идентифицират предаварийните и аварийните ситуации, да разпознават генезиса на авариите, за да определят необходимите действия. През 2019г. ще продължи реализацията на проекта в топлорайон София Изток, а в следващите години ще бъдат обхванати и останалите топлорайони в столицата.

Сред приоритетите в бизнес плана на Топлофикация София ЕАД за 2019г. е продължаване на проектите за развитие на мониторинг системата за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа и за рехабилитацията на топлопроводите. Обновяването на топлопреносната мрежа, която е с обща дължина близо 2000km, допринася за снижаването на аварийността и повишаване надеждността и качеството на услугата. През 2019г. дружеството предвижда да продължи внедряването на интегрираната информационна система за цялостно управление на ресурсите.