ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 1, 2019

Топлофикация Русе предвижда да изгаря RDF и нефтени шисти

Топлофикация Русе предвижда да изгаря RDF и нефтени шисти

Топлофикация Русе предвижда замяна на част от използваното твърдо гориво (въглища) с биомаса, горими неопасни отпадъци (RDF) и нефтени шисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 744MWth. Планира се използваният енергиен микс от горива да се състои от 50% смес от въглища (местни) и обогатено енергийно гориво и 50% смес от биомаса, RDF и нефтени шисти. За постигането на тази цел е планирано изграждане на предкамерна скарна пещ към парогенератор (ПГ) №5 за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци RDF и оползотворяване на остатъците от изгарянето им в ПГ5. Също така ще бъде изградена Инсталация за очистване на димни газове (ИОДГ-СОИ), със степен на десулфуризация по-висока от 97%, която ще позволи едновременна работа на три парогенератора (ПГ 4,5 и 7), извеждайки изходящите газови потоци през комин №1.

Планира се сериозно преустройство на Блок №4, който ще бъде реконструиран за изгаряне на газово гориво. Той ще работи на природен газ с комин №2 до достигане на пълния капацитет на сяроочистващата инсталация. В последствие в зависимост от цените на горивата се предвижда Блок №4 да бъде реконструиран за изгаряне на твърдо гориво, като ще остане възможността за работа и с газово гориво. След тази реконструкция Блок №4 ще работи с комин №2 при разпалване, а при нормален режим на работа – през СОИ с комин №1 при работа с твърдо гориво и с комин №2 при работа само с газово гориво.

Преди да е приключило изграждането на СОИ по отношение на ПГ8 се предвижда внедряване на нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея. Планира се и изграждане на слънчеви колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ Русе-Изток.