ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 7, 2018

Новите котли на циркулиращ кипящ слой са част от мащабната ни програма за енергийна ефективност

Разговор с г-н Спирос Номикос, Изпълнителен директор на „Солвей Соди“ и генерален мениджър на „Солвей“ за България

Новите котли на циркулиращ кипящ слой са част от мащабната ни програма за енергийна ефективност

Г-н Номикос е завършил висшето бизнес училище „Солвей“ към Свободния университет в Брюксел и е магистър по финанси.
Професионалната му биография в Група „Солвей“ започва през януари 1989 г. като асистент на финансовия директор в „Солвей“, Брюксел. Оттогава той заема мениджърски позиции в различни държави като Белгия, Испания, Гърция и други страни.
От 2000 до 2006 г. г-н Номикос работи в България като директор „Финанси“ в „Солвей Соди“ и изпълнителен директор на „Солвей България“ и на „Девня Варовик“. След това, от 2006 до 2012 г. е ръководител “Бизнес развитие Минерали” в Пекин, Китай. От 2012 досега е изпълнителен директор на „Солвей Соди“ и генерален мениджър на „Солвей“ за България.


В началото, бихте ли представили накратко компанията Solvay, както и присъствието и в България?
Основана от Ернест Солвей през 1863г., днес „Солвей“ е международна група със седалище в Брюксел и е глобален лидер в производството на химически продукти. Групата е представена в 61 страни с 139 индустриални обекта. Тя има 7 завода за калцинирана сода (6 в Европа и 1 в САЩ), 24 500 работници и служители, 10.1 милиарда евро нетни продажби през 2017 г.

„Солвей Соди“, Девня, е едно от най-големите индустриални предприятия в България и най-големият завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода с производствен капацитет от 1,5 милиона тона годишно. Калцинираната сода е основна суровина за стъкларската промишленост, използва се също при производството на детергенти, в химическата промишленост и металургията. В завода се произвежда и сода бикарбонат, която обслужва пазарите на животинско хранене, пречистване на димните газове и други.

През 1997 г. Група „Солвей“, заедно с турската химическа група „Шишеджам“, придобива девненския содов завод при съотношение на акционерното участие 75 % за „Солвей“ и 25 % за „Шишеджам“.

Днес над 90 % от произведената в девненския содов завод калцинирана сода се изнася, като „Солвей Соди“ осигурява 1 % от износа на България. С висока репутация на един от най-големите инвеститори в България, с дълбоки корени във Варненска област, „Солвей Соди“ има амбицията да управлява дейността си в дух на добро сътрудничество с обществото, с грижа за местните общности, за околната среда и, преди всичко, за здравето и безопасността на служителите си.

В края на миналата година в топлоелектрическата централа на завода заработи втори котел на циркулиращ кипящ слой. Бихте ли разказали повече за този проект и как оценявате неговата енергийна ефективност?
Изграждането на новите котли на циркулиращ кипящ слой са част от мащабна програма за по-голяма енергийна ефективност, непрекъснато подобрение на конкурентно способността на нашите дейности и опазване на околната среда. През 2010 г. беше изграден първият котел на циркулиращ кипящ слой с ниски атмосферни емисии в топлоцентралата „Девен”. През 2015 г. в „Солвей Соди“ беше извършен пуск на нова вакуумна дестилационна инсталация, с което се намалява значително консумацията на пара, а това води до по-ниска консумация на твърдо гориво и емисии на СО2 в топлоелектрическата централа. През 2017 г. в топлоцентралата беше пуснат в експлоатация втори котел на циркулиращ кипящ слой.

Новите котли на циркулиращ кипящ слой са една изключително модерна технология на когенерация на топло- и ел. енергия. Характерното за тях е, че горивото постоянно циркулира през пещта и сепараторите с цел да се увеличи времето за пребиваване на частиците в пещта, което позволява изгаряне при по-ниска температура от обичайната. Резултатът е благоприятна за околната среда инсталация с много ниски емисии на азотни и серни окиси, благодарение на добавянето на варовик, както и с ниски емисии на прах. Котлите са с проста конструкция, надеждност, отлична ефективност, със свобода и възможности за изгаряне на разнообразна гама от твърди горива, което позволява по-добре да се използват първичните енергийни ресурси.

В продължение на това, как виждате технологичните възможностите за използването на алтернативни горива, такива като RDF, SRF и други?
Технологията за изгаряне на твърди горива в циркулиращ кипящ слой позволява използването на всички видове алтернативни горива. Трябва да се има предвид, че всеки тип гориво си има своите специфики, които съответно предполагат или допълнителни съоръжения, или промени в стандартния дизайн на котлоагрегатите на циркулиращ кипящ слой. Например дървесната биомаса може да бъде използвана в широки граници за съвместно изгаряне с въглища в стандартен котел на кипящ слой, каквито са котлите в ТЕЦ-а на „Солвей Соди“. Агро биомасата изисква промени в периферните устройства като значително по-прецизна система за горивоподаване към пещта и пренастройка на системите за подаване на адитиви. Рециклираните горива като RDF и SRF предполагат допълнителни инсталации за подготовка на горивото, специални системи за подаване към пещта на котела, различен дизайн на нагревните повърхности и по-специално на паропрегревателите, както и допълнителни системи за пречистване на димните газове.

Тъй като алтернативните горива са част от икономиката на бъдещето „Солвей Соди“ работи по програма за утилизация на агро биомаса и рециклирани горива.

От инженерна гледна точка, как бихте обобщили предизвикателствата, които срещате както при реализацията на новите проекти, така и при технологичното обновяване?
Има, разбира се, предизвикателства при реализирането на нови проекти. Например, издаването на комплексно разрешително е много дълга процедура, а също и процедурите и разрешителните за реализирането на нови инвестиции. Допълнително предизвикателство е проблемът за намиране на достатъчно добре квалифицирани инженерно-технически кадри и проектантски фирми за изпълнение на проектите ни.

Що се отнася до технологичното развитие, щастливи сме, че принадлежим към Група „Солвей“, която съществува от 155 години главно благодарение на иновациите - тя е създадена от белгиеца Ернест Солвей след изобретяването на използвания и днес иновативен метод за производство на синтетична калцинирана сода. Освен традицията в иновациите, ние се ползваме и от опита и технологичните решения на колегите в цял свят.

„Солвей Соди“ и неговите филиали са пример за една от най-успешните приватизации в България. Успехът се дължи на ангажираността на нашите служители, които са най-ценният актив на дружеството. Изключително важни са и нашите акционери, които през последните 20 години направиха значителни инвестиции, възлизащи на над 1,5 милиарда лева - в проекти за технологични подобрения и модернизация на почти всички сектори на завода, за опазване на околната среда, икономия на ресурси и енергийна ефективност, отговорност и грижа към безопасните условия на труд и опазване здравето на нашите работници и служители и на тези от външните фирми, които работят при нас.