ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Диагностика на повредите при ветрогенераторитe

Диагностика на повредите при ветрогенераторитe

Тъй като много от ветрогенераторите се инсталират в отдалечени места, въвеждането на диагностика на повредите и устойчив на повреди контрол се счита за подходящ начин за подобряване надеждността на ветрогенераторите и намаляване цената на ремонтите. В тази връзка се създава фиктивен динамичен модел на ветрогенератор и се извършва анализ на повредите, за да се определи честотата на появяването им и сериозността на крайните последици от възможни повреди на компонентите. След това се прилагат методи за диагностика и приспособяване на най-важните повреди.

Алгоритмите за диагностика са базирани на обща структура, разчитайки на реконфигурируем разширен филтър на Калман, което дава възможност за диагностика на многобройни едновременни повреди. Обикновено, внезапните повреди се диагностицират, използвайки методи, базирани на хипотезно тестване, докато зараждащите се повреди се диагностицират чрез методи, базирани на параметрична оценка. Алгоритмите за диагностика на повреди могат да се използват както за мониторинг на състоянието, така и за активен, устойчив на повреди контрол. Устойчивите на повреди възможности се получават чрез коригиране на сигналите за повреди или чрез включване на устойчивостта на повреди в контролната система. Проектирани са активни и пасивни устойчиви на повреди контролни системи на базата на LPV методи, благодарение на параметрично променящата се същност на ветрогенератора, като системите се сравняват от гледна точка на тяхната сложност и експлоатационни характеристики. Верифицирането на контролните системи потвърждава, че те са в състояние да контролират ветрогенератора, който е изложен на многобройни едновременни повреди, и следователно надеждността на ветрогенераторите може да се подобри.

Анализът на повреди основно се фокусира върху повреди в сензорите и изпълнителните механизми, които са включени в модела на ветрогенератора. При диагностика на повредите се разработват моделно базирани диагностични алгоритми поради тяхната подобрена устойчивост срещу взимане на погрешни решения в сравнение със сигнално базираните подходи. В допълнение, само вече наличната сензорна информация се използва при диагностика на повредите. За да се получи устойчива на повреди контролна система се използват различни подходи в зависимост от естеството на повредите. За повреди, влияещи върху динамиката на системата, са проектирани активни и пасивни устойчиви на повреди контролери. За да има достъп до проектираните алгоритми, се извършват Monte Carlo симулации, чрез които се оценява устойчивостта на алгоритмите, където се счита за необходимо.

Моделиране
За да се улесни моделно базирания подход при проектирането на алгоритми за диагностика на повредите и устойчив на повреди контрол, се създава нелинеен модел на ветрогенератор с променлива скорост и променлив наклон на витлата. Освен това, моделът служи за симулационен модел за тестване на проектираните алгоритми. Моделът е базиран на статичен модел на аеродинамиката, на двумасов модел на задвижването, електромеханичен модел на генератора, на динамични модели на изпълнителните механизми и средно нулеви измервателни шумове с Гаусово разпределение. Параметрите на модела на ветрогенератора се предоставят от контрактори с опит в тази област, подобно на вариантите на допълнителните измервателни шумове. Входящата информация към модела се генерира от ветрови модел, който включва среза на вятъра, ефекта на „сянка“ от кулата и турбуленцията. Аеродинамичните характеристики на ветрогенератора са нелинейни и ефективността се определя от ъгъла на наклон на витлата и от отношението на тангенциалната скорост на върха на витлата към скоростта на вятъра. Тази част на модела е нелинейна и въвежда параметри, които се променят в зависимост от работните условия.

Анализ на повредите
Първо се избират възможните повреди на компоненти и тяхното разпространение в системата се определя чрез описание на въздействието им върху околните системни компоненти. Впоследствие се оценяват сериозността на крайните последици и честотата на появяването им, за да се изберат повредите с най-висок приоритет. Честотата на повредите се апроксимира въз основа на статистически данни, публикувани в техническата литература, докато сериозността на крайните последици се определя на базата на симулации. За извършването на тези симулации въз основа на информацията от съществуваща контролна система се конструира еталонен контролер без възможности за устойчив на повреди контрол. За да се ограничи броят на разглежданите повреди, фокусът е върху сензорите и изпълнителните механизми за наклона на витлата и върху сензора за скорост на генератора. Обосновката за избиране на повреди, свързани със системата за контролиране ъгъла на наклон на витлата, които, например, причиняват разбалансиране на ротора, е, че тези повреди увеличават умората на материала на ветрогенераторната конструкция. Променената динамика на системата за контролиране ъгъла на наклон на витлата, причинена от ниско налягане или високо съдържание на въздух в хидравличното масло, може да доведе до нестабилна затворена система. Накрая, основните контролери в целия работен диапазон на ветрогенератора, зависят единствено от измерената скорост на генератора. Следователно е важно да се диагностицират и приспособят всички проблеми относно това специфично измерване.

Диагностика на повредите
Прилага се същата обща структура към всички диагностични алгоритми за позволяване на диагностика на многобройни едновременни повреди. Системата за диагностика на повреди се състои от алгоритми за детектиране и изолиране на повредите, които определят текущото състояние на системата и реконфигурират един разширен филтър на Калман като се предоставя по всяко време оценка за състоянието с коригираните повреди. Разглеждат се внезапни и зараждащи се повреди. Следователно се използват различни алгоритми за диагностика на повредите. Обикновено, внезапните повреди се диагностицират, използвайки методи, базирани на хипотезно тестване, докато зараждащите се повреди се диагностицират чрез методи, базирани на параметрична оценка.

Ще бъдат разгледани методите за диагностика на избрани повреди на компоненти. При отклонение в сигналния изход на сензора за наклон на витлата се извършва диагностика за разбалансиране в равнината на ротора. Въз връзка с изпълнителния механизъм за наклон на витлата се наблюдават следните повреди и прилагат съответните методи: високо съдържание на въздух в маслото и износване на помпата – параметрична оценка на съставния модел; хидравличен теч – CUSUM тест; блокиране на клапанa и помпата – активна диагностика на повреди чрез хипотезно тестване при частично натоварване (PL) или пасивна диагностика на повреди чрез хипотезно тестване при пълно натоварване (FL) . Относно сензора за скорост на генератора повредите и методите са : пропорционална грешка – пиково детектиране и оценка на 3Р честота; фиксиран изход – детектиране на нулев измервателен шум; липса на изход – не се прилага метод, уведомява се контролната система.

Въз основа на извършените верификации може да се заключи, че е възможно да се проектират моделно базирани алгоритми за диагностика на повреди за всички разгледани грешки, макар че те се прилагат към система с променливи параметри. Това потвърждава, че моделно базираната диагностика на повреди е уместна за прилагане при ветрогенераторен контрол. Необходимо е да се отбележи, че проектираните алгоритми за диагностика могат да се използват отделно за мониторинг на състоянието или във връзка с устойчива на повреди контролна система.

Устойчив на повреди контрол
При конструиране на устойчива на повреди контролна система повредите се разделят на две категории: невлияещи и влияещи на динамиката на системата. Повредите, невлияещи на динамиката на системата, се приспособяват чрез коригиране на измервателни и еталонни сигнали въз основа на информация, осигурена от алгоритмите за диагностика на повреди. Това дава възможност устойчивата на повреди контролна система да бъде конструирана независимо от структурата на контролера и без да оказва влияние върху номиналните характеристики на контролната система. Повреди, влияещи на динамиката на системата, се приспособяват, използвайки както активен, така и пасивен, устойчив на повреди контрол, като се дава възможност за сравнение между двата метода. Основната разлика между тези методи е, че активният, устойчив на повреди контролер зависи от алгоритмите за диагностика на повреди, докато пасивният, устойчив на повреди контролер не зависи от тези алгоритми. И двата устойчиви на повреди контролери са LPV контролери, които са базирани на общо описание на LPV системата, отчитайки параметрично променливата същност на ветрогенератора.

Ще бъдат разгледани някои от методите за приспособяване на избрани повреди на компоненти. При отклонение в сигналния изход на сензора за наклон на витлата се извършва сигнална корекция на измервателните и еталонни сигнали. Въз връзка с изпълнителния механизъм за наклон на витлата при високо съдържание на въздух в маслото се прилага активен и пасивен устойчив на повреди LPV контрол . Влиянието на износването на помпата може лесно да бъде управлявано също чрез активен и пасивен устойчив на повреди LPV контрол, където вариациите на параметрите са разгледани в процедурата за конструиране на активен или пасивен устойчив на повреди контролер. Влиянията на хидравличния теч, на блокирането на клапана и помпата не са приспособени, тъй като те излагат на риск контролируемостта на ветрогенератора. Следователно, ветрогенераторът трябва да бъде спрян. Относно сензора за скорост на генератора повредите и методите за приспособяването им са: пропорционална грешка – сигнална корекция на измервателния сигнал; фиксиран изход и липса на изход – сигнална корекция на измервателния сигнал при частично натоварване (PL) и активен и пасивен устойчив на повреди LPV контрол при пълно натоварване (FL).

Верификациите на устойчивите на повреди контролери показват, че алгоритмите,коригиращи сигналите, позволяват на контролната система да придобие отново номиналните си характеристики след приспособяване на повредите. Активният и пасивният устойчиви на повреди LPV контролери показват подобрени характеристики в сравнение с еталонния контролер както при повреди, така и при липса на повреди, разглеждайки измерването на фиксираната генераторна скорост и увеличеното съдържание на въздух в хидравличното масло на системата за управление наклона на витлата.

Счита се, че активният, устойчив на повреди контролер е подходящ за контролиране на ветрогенератора в случай на високо съдържание на въздух в маслото, а пасивният, устойчив на повреди контролер е за предпочитане, когато не е налично измерване на скоростта на генератора, тъй като това влияние доминира над контролния проблем, водейки до подобни характеристики и на двата контролера. Обикновено, подходът за активен, устойчив на повреди контролер показва малко по-добро представяне, тъй като е адаптиран към състоянието на системата, използвайки информацията от алгоритмите за диагностика на повреди.

В заключение може да се отбележи, че надежността на ветрогенераторите може да бъде подобрена чрез прилагането на диагностика на повредите и устойчив на повреди контрол. Това е възможно, тъй като устойчивите на повреди възможности позволяват на ветрогенераторите да продължат работа в случаи на повреди на сензори и изпълнителни механизми. Особено за зараждащи се грешки, разработената устойчива на повреди контролна система извлича полза от своя моделно базиран подход, който дава възможност повредите да бъдат приспособени въз основа на параметрични оценки. Това подобрява представянето на ветрогенераторната контролна система от гледна точка на минимизиране на механичните натоварвания и увеличаване на ефективността. Провеждането на интеграционен тест за една устойчива на повреди контролна система, комбинираща алгоритми за диагностика на повреди, сигнални корекционни алгоритми и устойчиви на повреди LPV контролери, потвърждава, че контролната система е в състояние да контролира ветрогенератора, дори когато той е изложен на многобройни едновременни повреди. Това е вследствие на общата структура на алгоритмите за диагностика на повреди, която позволява на диагностичните алгоритми да поддържат работата, използвайки оценка на състоянието след корекция на повредите.

Ограничения и препоръки за бъдещата работа
За да бъдат разработените алгоритми приложими за реални ветрогенератори, трябва да се извършат още дейности, гарантиращи правилната им работа. Тук се включват изследвания на устойчивостта на алгоритмите към немоделирани явления. Очаква се те да произлязат основно от немоделираната аеродинамика и опростения витлов модел, тъй като се използва статичен аеродинамичен модел и се предполага, че витлата са нееластични. Тези опростявания могат да окажат отрицателно влияние на проектираните диагностични алгоритми, тъй като немоделираните режими могат да предизвикат смущения в системата за диагностика на повреди.

За бъдещата работа препоръката е да се използват моделно базирани подходи за диагностика на повреди, които дават възможност да бъдат приспособени зараждащите се грешки в контраст с настоящите сигнално базирани подходи, следователно е възможна параметрична оценка. Това може да позволи на ветрогенераторите да продължат да работят в ситуации, в които те са спрени понастоящем.

По отношение на устойчивия на повреди контрол, изборът между активни и пасивни подходи е проблемно специфичен. Препоръчва се да се използва активен, устойчив на повреди контролер, когато това дава възможност за значително подобрена производителност. Това се очаква да се случи в ситуации, където повредата причинява сериозни промени в динамиката на системата и където съществува надеждна диагностична система. В противен случай се препоръчва да се използват пасивни, устойчиви на повреди контролери, тъй като при тях няма риск от взимане на погрешни решения.