ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IX, брой 1, 2017

Измервания шум на трансформатор в акустична камера на фирма Леми Трафо

Измервания шум на трансформатор в акустична камера на фирма Леми Трафо

През миналата година съвместно с екип от ИИКТ-БАН бяха извършени замервания на шум от трансформатор във фирма „Леми Трафо“ в новата им акустично изолирана камера. Тя значително отслабва фоновия шум от цеха и спомага, необходимите измервания да се извършват без да се съобразяват с работния процес във фирмата.

Замерванията бяха извършени с акустична камера Bruel & Kjaer, снабдена с кръгова апертура с диаметър ~33 см, 18 прецизни микрофона DAC, лаптоп с необходимия софтуер. Трансформаторът беше захранен от страна Н.Н. с 400V. Измерванията бяха извършени от три страни на трансформатора.

Извършени измервания и получени резултати
Бяха извършени дванадесет измервания с продължителност от 2s всяко.Те се групираха по тройки съответно за измерване на фона, за измерване на челния шум на трансформатора (от дъното на камерата), шума на трансформатора от дясната страна на платформата и от лявата страна на платформата. Не бе направено измерване на шума от страна на вратата на камерата поради опасна близост до изпитвания обект (високо напрежение 20kV).

По едно от направените измервания за всяка тройка е представено по-долу.

Анализ на получените резултати
От анализа на резултатите, показани на фиг. 2-4 се вижда сравнително неголямо повишаване на средното ниво на шум в режим на включено захранващо напрежение (с не-повече от 3-5db). В спектъра обаче са налични пикове на всички хармонични на 100Hz, като тяхното ниво превишава средното до 30db. Отчетливо се забелязва затихване на хармониците извън диапазона 200-600Hz.

На картините се виждат изолиниите и точките с най-голямо шумово излъчване.

Някои забележки, относно коректността на направените измервания.

При извършване на измерванията беше забелязана нестационарност на излъчвания шум, която в настоящите измервания не е отчетена.

Излъчваният шум от трансформатора е в диапазона до 1000Hz, а в този диапазон фокусировката на антената трябва да се коригира. За по-точни измервания в този диапазон може да се използва и друга апаратура с по-голям размер на базата на наличните микрофони със завишаване качеството на измерванията.ЛЕМИ ТРАФО

Перник 2304, ул. Владайско въстание 1
тел.:076/ 670620, 670696
факс:076/ 670871
088/ 7764127