ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VIII, брой 1, 2016

Мисията ни e повишаване на конкурентите предимства и производствения капацитет на клиентите

Разговор с инж. Стоян Джевизов, Управител на Актемиум БЕА Балкан

Мисията ни e повишаване на конкурентите предимства и производствения капацитет на клиентите

Уважаеми г-н Джевизов, в началото на нашия разговор бихте ли представили накратко дейността на Актемиум БЕА Балкан, както и по-големите проекти, които сте реализирали в България?
Актемиум БЕА Балкан EOOД разработва експертни решения и предоставя базов, детайлен и софтуерен инженеринг в сферата на електротехниката, автоматизацията, техниката за измерване, управление и регулиране на съоръжения за открити рудници, въглестопанства и пристанища. Във всяка една от сферите на инженерните услуги фирмата предлага индивидуално съобразени решения за всеки отделен проект заедно с надежден и обхватен сервиз. Високите изисквания към качеството, функционалността, ефективността и производителността са съществена част от обширното портфолио на Актемиум БЕА Балкан.

По-големите ни проекти в България са в минния сектор, като основният ни партньор тук е Мини Марица-изток ЕАД. За минното предприятие ние изградихме единствените в България системи за вземане на проби от въглища, движещи се по гумно-транспортни ленти в рудник Трояново-север и Трояново-3. Също така сме модернизирали част от тежкото минно оборудване на предприятието, в това число роторни багери SRs1301 и SRs2000, кофово-верижни багери ERs710, претоварачи BRs1400 и BRs1600. А в сферата на преноса и разпределението на електроенергията имаме няколко проекта за ЕВН България, включващи участие в изграждането на подстанция Царацово в частта за разпределителни уредби 20kV, както и доставка и монтаж на мобилни подстанции 110/20kV съвместно с колеги от Австрия.

Натрупания дългогодишен опит на Актемиум БЕА Балкан, нашето ноу-хау и интегрираната ни система за управление бяха сред решаващите фактори спомогнали за избора на фирмата като основен контрагент при доставката, монтажа и пуска в експлоатация на електротехническото оборудване за новия роторен багер К400.1, разработка на чешката инженерингова фирма НОЕН, който заработи от началото на 2016 година в най-голямото въгледобивно предприятие в България.

В продължение на това, на какво залагате за постигането на качествени проектни реализации?
Един от основните фактори за постигане на високо качество в работата ни е квалификацията на персонала. Във всичките си подразделения Актемиум БЕА разполага с високо квалифицирани инженери, на които се осигурява възможност за надграждане на знанията и уменията с обучения и курсове в съответната област. В нашия случай говорим за пълен пакет от инженерингови услуги, базиран на специфично ноу-хау, натрупан дългогодишен опит и амбицията ни да сме винаги в крак с технологичното развитие, което е гарант за постигането на проектните цели.

Постоянно търсим начини за подобряване на ефективността на своите клиенти, изхождайки, преди всичко от това, че инсталациите морално остаряват и необходимостта от повишаване на тяхната производителност става все по-актуална. Постигаме това чрез удължаване на експлоатационните срокове на вече съществуващи съоръжения и прилагане на други съвременни технологии, които повишават тяхната ефективност и капацитет, с което помагаме на клиента по-бързо и по-точно да отговори на новите пазарни изисквания и тенденции. Важна е добавената стойност на нашите клиенти, при което се стремим да допринасяме за повишаването на тяхната продуктивност по цялата производствена верига. И когато имаме професионалната подкрепа на колегите от другите подразделения в рамките на концерна VINCI Energies, базирана на тяхната сфера на компетентност, перспективата за постигане на индивидуални модулни концепции, високо качество и добавена стойност е гарантирана.

Как бихте коментирали основните предимства на Вашата компания?
Основните предимства на нашата инженерингова компания са познаването на технологичния процес на нашите клиенти, както и нашата необвързаност с конкретен продукт при изграждането и модернизацията на съоръженията. Водеща идея във философията на фирмата е създаването на концепции, съобразени и покриващи изцяло изискванията на крайния клиент. Имаме много примери, как на базата на продукти на Siemens (Step 7, WinCC, PCS7) и чрез използването на модерна сензорна техника сме изпълнили редица комплексни решения, решаващи задачи за автоматизация и визуализация на специфични за нашите клиенти технологични процеси. В основата на нашите проекти ние залагаме високо продуктивни системи за управление чрез избор на подходящите за изпълняваните задачи програмируеми контролери, медни или оптични комуникационни полеви системи, съобразени с конкретните особености на съоръженията и безотказни модули за регистриране на работната информация от най-добрите производители в бранша.

По отношение на задвижванията внедряваме комплексни системи за честотно регулиране, при които внедрените алгоритми гарантират оптимална експлоатация и натоварване на двигателите, без значение дали става въпрос за ниско или средно напрежение.

Предимствата за всички наши клиенти от сфери на дейност като минно дело, минна хидротехника, електроразпределение и други са най-модерните концепции за сигурност, за регулиране и задвижване, икономически изгодни решения, икономия на енергия, ниски разходи по време на жизнения цикъл на съоръженията, тяхната висока надеждност и намаляване на механичното им износване.

Друга силна страна е общата фирмена структура в рамките на концерна VINCI Energies, която е свързващото звено за служителите от различни сфери на дейност, благодарение на която имаме възможност да реализираме значими проекти за технологични преустройства предлагайки комплексни концепции, които покриват всички проектни фази от планирането до изпълнението.

Нашата цел са решения идеално пригодени към нуждите и изискванията на нашите клиенти.