ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VIII, брой 1, 2016

Нова и модерна жп ремонтна база - подрайон Крумово

Нова и модерна жп ремонтна база - подрайон Крумово

Една от ключовите реконструкции по жп линиите в страната е проектът за модерна високоскоростна контактна мрежа в трасето Пловдив-Свиленград. Тя ще бъде с изцяло нова, различна от досега използваните контактни мрежи в страната и ще трябва прецизна и точна поддръжка и калибриране, за да се гарантира бързото и сигурно предвижване на влаковете. Тъй като до този момент линията не е била електрифицирана, по протежение на трасето Пловдив-Свиленград няма оборудвани бази за обслужване на контактната мрежа. Един от съществените елементи в това отношение, който ще гарантира ефективното функциониране на цялата мрежа, е подрайон Крумово.

За периода от 2014 до края на 2015г. се извършиха дейности по проектиране и реконструкция на подрайон Крумово и тръбоканална мрежа в град Крумово, преустройство на прелез Крумово, съгласуване на проекта със съответните институции, включително проектиране и съгласуване на железопътна връзка с гара Крумово, пътна връзка, електрозахранване, водопровод и канализация; изграждане на подрайон Крумово и тръбна мрежа в гара Крумово в съответствие с одобрен от ДП НКЖИ проект, възстановяване на всички съоръжения, засегнати от строителството, включително кабели, контактна мрежа и др, собственост на ДП НКЖИ; доставка на технологично оборудване на подрайон Крумово, съгласно техническите спецификации на проекта; преустройство на прелез Крумово, съгласно новото коловозно развитие; адаптиране на съществуващите стрелки в гара Крумово за монтиране на новите обръщателни апарати L826H; изграждане на резервирано захранване от контактна мрежа за нуждите на осигурителна техника и телекомуникации.

Всички дейности са част от проекта на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) за цялостна реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленгред по коридори IV и IX. Проектът обхваща един от най-мащабните и комплексни железопътни инфраструктурни обекти, в който ще вземат участие редица водещи инженерингови и строителни фирми, в това число и Старт Инженеринг АД, които ще изпълнят реконструкция и частично удвояване на приблизително 150 км железен път, изграждане на контактна мрежа, тягови подстанции, системи за сигнализация, телекомуникации и радиоуправление, както и съоръжения, които да позволяват бъдещо удвояване на цялата линия.

Ремонтната база в Крумово се състои от четири подобекта, разнородни по същността на строителните и монтажни работи, а именно:
- Изграждане на сграда и оборудване на същата с необходимите съоръжения и материали;
- Строителство на железен път, монтаж на две жп стрелки за връзка с гара Крумово и преустройство на АПУ в град Крумово;
- Изграждане на тръбоканална мрежа за нуждите на осигурителната техника и телекомуникациите в района на гарата;
- Доставка и монтаж на гарнитури за новия тип стрелкови обръщателни апарати.

Практически екипите на Старт Инженеринг АД осъществиха всички видове строителни дейности по проекта – от изкопни работи, до направа на стоманобетонни и метални конструкции, изпълнение на силнотокови и слаботокови строителни и монтажни работи, ВиК, газ, механически монтажни работи, в това число оборудване и техническо обезпечение, цялостна наладка, изграждане на системи за контрол, мрежови и електро инсталации и други.

Обект „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Крумово“ се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд на ЕС, чрез ОП „Транспорт“ 2007 - 2013 г.