ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 5, 2015

Имаме изключителни компетенции в електрообзавеждането на минни предприятия

Разговор с доц. д-р Стефан Чобанов, Управител на СМС-С ЕООД

Имаме изключителни компетенции в електрообзавеждането на минни предприятия

Уважаеми г-н Чобанов, в началото бихте ли представили фирма СМС-С?
СМС-С изпълнява пълен инженеринг в електрически инсталации и уредби на промишлени предприятия и на обществената инфраструктура. Основните ни дейности са проектиране, изработване, монтаж, настройка, техническо обслужване и контрол на нови и ремонт и реконструкция на съществуващи електрически инсталации и уредби, автоматизирани системи за управление на технологични комплекси.

СМС-С реализира електроинженерингови проекти в тежката промишленост (предимно в мините, металургията и енергетиката), леката промишленост и при строителството на големи обществени сгради. Притежаваме изключителни компетенции в производството на устройства за защита, разпределителни подстанции и табла за управление на електрообзавеждането в минни предприятия с IT мрежи. Водещи сме в реконструкцията и модернизацията (ретрофита) на разпределителните уредби за средно напрежение (СН). Произвеждаме уникални конструкции високомощни разединители и щепселни съединения за ниско напрежение (НН).

В СМС-С внедрихме и поддържаме Интегрирана система за управление (ИСУ) в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. ИСУ е от изключително значение за организацията на работата и развитието на дружеството и съществен фактор за осигуряване доверието на клиентите ни. В състава на дружеството действа Орган за контрол “СМС-С-контрол” от вида С, акредитиран от Българска служба за акредитация (БСА) в съответствие с БДС EN/IEC 17020:2012. СМС-С е член на Българската камара на енергетиците, на Камарата на строителите в България и на Българската Минно-геоложка камара.

В продължение на това, бихте ли посочили примери за Ваши инженерингови проекти и специфичните решения, които сте използвали?
Ние изпълняваме разширения, реконструкции и модернизации (ретрофит) на промишлени и обществени електрически инсталации и уредби с минимално по време прекъсване на тяхната работа, с високо качество и при строго спазване на нормативните изисквания и тези на клиента. Морално и физически остарели съставни апарати в КРУ се заменят със съвременни комуникационни апарати (вакуумни или газонапълнени) и с микропроцесорни защити. Ретрофитът в подстанциите за средно напрежение повишава техническото ниво на цена 2-3 пъти по-ниска, в сравнение с доставката на нови уредби, които неизбежно налагат и допълнителни строителни промени. Минимизацията на времето за демонтажни и монтажни работи на територията на клиента постигаме с внимателно планиране и изпълнение на подготвителните дейности в Производствената база на СМС-С. Обръщаме специално внимание на предварителното одобрение от клиента на техническата документация, доставеното и подготвено за монтаж оборудване. През последните две десетилетия сме проектирали и изпълнили по собствена технология ретрофит на стотици комплектни разпределителни устройства (КРУ) за напрежение до 20kV на различни производители – руски, български, немски, финландски, чешки и други.

Съвместно с МП-Металпласт АД проектираме и изработваме преносими комплектни трансформаторни подстанции (КТП), във варианти за външен монтажи и монтаж в подземни рудници. При варианта за външен монтаж се проектира и изработва подходящ по размер контейнер, в който се монтират трансформатори СН/НН, разпределителни уредби за СН и НН, табла за управление и UPS. В КТП се изграждат осветителна и алармени (противопожарна и охранителна) инсталации. При необходимост КТП се обзавежда със система за отопление, вентилация и климатизация.

За монтаж в подземни рудници отделните основни елементи (модули) на подстанцията се монтират върху метални рами (шейни). Шейните осигуряват възможност за транспортиране на модулите чрез теглене. Основните модули обикновено са два. Първият модул съдържа разпределителната уредба за СН, трансформатора СН/НН и табло НН за Собствени нужди. Вторият модул включва главна разпределителна уредба за НН (МСС), апаратура за управление на двигатели (DOL или VSD) и UPS. Когато е необходимо се изработват допълнителни модули съдържащи трансформатори НН/НН, разпределителни табла за НН и кондензаторни батерии.

Дружеството ни произвежда по собствено „know-how“и защитни устройства от тока на утечка в системи с изолиран спрямо земята източник - трифазни и еднофазни за променлив и постоянен ток с напрежения до 1000V; релета за контрол на заземителния проводник; блокове за дистанционно управление и захранващи блокове. Проектираме и изработваме специални конструкции комутационни апарати по искане на конкретен клиент. Обикновено това се случва, когато на пазара липсва серийно производство на подходящ за случая апарат. Такива наши продукти например са разединители за постоянен ток до 12kА с моторно задвижване, подходящи за работа в електролитното производство и щепселни съединения 250 А 1000 VIP54, предназначени за работа в мините и строителството.

Как бихте коментирали ролята на ІТ технологиите?
Осъзнали сме възможностите и ползата от съвременните ІТ технологии и ги прилагаме в своята инженерингова дейност – от етапа на проектиране до тяхното осъществяване. Фирмата разполага с апарати и софтуерни продукти, базирани на ІТ технологиите за 3D проектиране на механични конструкции, за оптимизиране на електроснабдяването, за моделиране и анализ на стационарни и преходни процеси в електрическите уредби, при проектиране и осъществяване на системи за прогнозиране, контрол и управление на електрически товари и разхода на ел.енергия, в това число ETAP, SolidWorks, EPLAN.

В заключение какви са приоритетите за развитието на компанията през тази и следващите години?
Основната ни производствена задача за настоящата година и началото на следващата е усъвършенстване на технологията за ретрофит на уредби за средно напрежение с оглед трикратно съкращаване на срока за изпълнение. За целта проектираме и изработваме няколко специализирани производствени стендове. Стендовете ще могат да се използват и за учебните занятия със студентите от Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски“, които се обучават в производствената база на СМС-С по системата на дуалното обучение.

Приоритетите за развитието на СМС-С през следващите няколко години са свързани с приемането на изнесени дейности на чуждестранни партньори, подобряването използването на бизнес ресурсите за стратегически цели, както и интензифициране личното участие на ИТР в международни научни форуми. Приоритет за нас също така е оценката на материалната ефективност за дружеството от отделните иновации. Оценка и планиране на възможностите за мултипликация на иновациите. Обособяване на приоритетните направления, в които да се поощряват бъдещите иновации.

Други приоритети в нашата работа са популяризирането на положителния опит на дружеството в активното взаимодействие с МГУ – публикации, целеви срещи с инженерингови партньори, големи производители и чрез тях апробиране на идеята за дуално обучение, индивидуално планиране на обучението с цел да се компенсират липсващите знания и умения на служителите, както и изготвяне на стратегия и план за действие с измерими цели за унаследяване на бизнеса.