ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 1, 2015

Решения за децентрализирана енергетика от EnergyDecentral

Решения за децентрализирана енергетика от EnergyDecentral

Изложението EnergyDecentral се проведе в края на миналата година, в рамките на EuroTier 2014 и беше организирано като самостоятелен енергиен форум от немската индустриалната асоциация VDMA Power System и германското селскостопанско дружество DLG. Негов основен фокус беше децентрализираната енергетика, включваща редица нови енергийни технологии, както соларни, вятърни и биогаз инсталации, инсталации за оползотворяване на биомаса, средства за съхранение на енергията и други.
В изложението взеха участие 370 специализрани фирми от 13 страни. То беше посетено от 38000 души, 5000 от които от чужбина. Тези цифри ясно показват водещото място на събитието в областта на децентрализираната енергетика.


На EnergyDecentral 2014 стана ясно, че децентрализираната енергия представлява важен елемент от икономическата сила на по-малките и отдалечени райони. Работните места, както и ефективният рециклируем материал и веригите на стойността там, където се създават суровините, са осезаеми знаци за това твърдение. Същевременно е очевидно, че връзките между енергийния сектор, общинските инфраструктурни съоръжения селскостопанския сектор, хранителната промишленост и други предприятия, се разширяват и задълбочават. Представители на тези области – мениджъри и инженери от различните стопански сектори, намериха обща платформа на EuroDecentral 2014, с очакване на бъдещи ефективни енергийни партньорства и интересни инвестиционни проекти. Спектърът от технологии на изложението беше широк и включваше, както биоенергийни системи и приложения, така например и системи за генериране на децентрализирана енергия от газови когенерационни централи (CHP).

В по-малките и отдалечени райони, като селските райони, генерирането на електрическа енергия от вятърна енергия, соларна енергия и особено от биоенергия играе важна роля. Земеделските и животновъдни стопанства например разполагат с големи количества отпадъчните продукти за производство на енергия и по този начин създават една благоприятна бизнес възможност. В сътрудничество с общински и индустриални партньори този потенциал може да бъде успешно използван в дългосрочен план. Федерацията на инженерите в Германия (VDMA) и компанията Power Systems като партньор активно поддържат тази концепция. Изложителите представиха решения за цялата затворена верига на децентрализираната енергетика – от производството на биомаса през производството на енергия до разпределението и консумацията на енергия. Газовите когенерационни централи (CHP) имат потенциал за ефективно енергийно производство и се отличават с голяма гъвкавост като в комбинация с променливите възобновяеми енергии могат да осигурят енергийния преход в бъдеще.

Разнообразна програма на EuroDecentral 2014
EuroDecentral 2014 предложи технологии и услуги в следните категории: децентрализирано производство на електричество, горивни системи и технологии за отопление и охлаждане, производство на биогаз, твърди и течни биогорива, възобновяеми енергийни източници, фотоволтаици, вятърна енергия, системи за рециклиране и освобождаване от отпадъци, интелигентно управление на енергия, технологии за безопасност, измерване и контрол, разпределение и съхранение на енергия, търговия с енергия и енергийни материали, планиране и експлоатация, компании за доставка на енергия, когенерационни системи (CHP), търговия с дърва и енергия, транспорт и съхранение.

EnergyDecentral 2014 бе допълнено от разнообразна програма от събития, организирана от DLG в сътрудничество с Verlag Energie&Management и други партньори. Фокусът бе върху темите „Интелигентна Енергия“, „Производство на пелети и брикети от селскостопански и горски остатъчни материали“, „Третиране и обработване на остатъци от суспензии и биологични реакции“, „Генериране на електроенергия според търсенето“ и „Технически възможности за ефикасно използване на отпадъчна топлина“. Бяха проведени дискусии и изнесени лекции и по други актуални теми. Един от тях бе „Децентрализирана енергия – технология и производство“. Този форум предложи платформа за трансфер на професионална експертиза, стартирайки от производството и третирането на биомаса и възобновяеми първични енергийни ресурси, обхващайки технологиите за генериране на електричество и достигайки до ценово ефективни анализи на различни аспекти за производство на възобновяеми енергии. По време на форумът „Интелигентна енергия“ бе разгледана организацията на системата за доставяне на децентрализирана енергия. От събирането и анализа на специфични данни за търсене на енергия през управлението на производството на енергия според търсенето, този форум начерта модерния мениджмънт на технологията на виртуалната електроцентрала. Трансферът на знания, интересните лекции и дискусии на живо по теми като енергийна ефективност, когенерационни централи, както и технологии за съхранение и системни услуги, допълниха обхвата на информация за доставката на интелигентна енергия.

Състояха се и демонстрации на открито. Една от темите предизвикала сериозен интерес бе демонстрация бе „Производство на пелети и брикети от селскостопански и горски остатъчни материали“. Не всеки материал, който може да бъде компресиран, се използва автоматично за горене. Остатъчните селскостопански и горски материали трябва да са плътно прилепнали, за да могат да бъдат обработени във формата на пелети и брикети и да се получат транспортируеми, съхраняеми и ефективни източници на енергия. Освен това, брикетите и пелетите като разрешени горива за бита трябва да отговарят на изисквания с високо качество относно калоричността, пепелното съдържание и съдържанието на въглероден диоксид. Задължително е и да се спазват нормите за допустими емисии в атмосферата. На тази демонстрация бяха показани макетни процесни вериги за подготовка и обработка на материали от различни източници за получаване на пелети и брикети, пелетизиране, компактиране чрез пелетни и брикетни преси, транспортиране, съхранение и подходящи технологии за отопление.

Иновации на EnergyDecentral 2014
Регистрираните 31 иновации на ЕnergyDecentral 2014 бяха в следните категории: Биогаз и биометан – производство и употреба, Възобновяеми енергии, Технологии за децентрализирана енергия, Системи за рециклиране и освобождаване на отпадъците, Техника на безопасност, Разпределение и съхранение на енергия, Технологии за измерване и контрол. За да получи златен медал за иновация, продуктът трябваше да е с нова концепция и променена функция като употребата му да дава възможност за създаване на нов процес или съществено подобряване на известни процеси. Важни фактори за избор бяха значението на продукта за практиката, влиянието върху управлението на фермата и труда, околната среда и енергията. Друг фактор бе въздействието върху улесняването на работата и нейното безопасно извършване.

Основният критерий за присъждане на медал за иновация бе даден известен продукт да бъде усъвършенстван по такъв начин, че да може да се очаква значително подобрение на функцията и процеса. Икономическото значение за практиката, характеристиките и качеството на работа, както и операционната надеждност бяха също важни за избора Международна комисия от независими експерти присъди въз основа на стриктните критерии медали за шест иновации. Предпоставка за широкото приемане в бранша на иновационните награди на EnergyDecentral 2014 бе добре базираното, прозрачно оценяване на представените продукти от комисията, включваща представители на научната общност, изследователи и консултанти.

В категория Биогаз и биометан – производство и употреба, носители на медали за иновации станаха системата eco twinfix за фиксиране на мембрани за съхранение на биогаз от PlanET Biogastechnik, системата за управление и регулиране на разбъркването във ферментатора S.M.A.Rt- System от UTS Products, екцентриковата винтова помпа CC серия за вискозни среди от Hugo Vogelsang Maschinenbau и ферментаторния подгревател и потопяема бъркалка с мотор от Xylem Water Solutions.

В категория „Технологии за децентрализирана енергия” медали получиха контейнерната изсушителна система UTT от MAWI-Romberger, а в категория „Техника на безопасност“ – затворената система за добавяне на микроелементи към ферментационния процес в течна форма чрез на NEST Anlagenbau. Другите интересни иновации, показани на изложението универсалната захранваща система на завод за биогаз от Hugo Vogelsang, универсалната мобилна пелетизираща система Pelletina от HIMEL Maschinen, системата за изсмукване на пепел ASS12 от Biokompakt Heiztechnik GmbH, газификатора на биомаса Biomax от Еxtech, както и станцията за пълнене на резервоари при производство на биогаз от Green Energy.

Конференции и семинари
Семинарът „Отпадъчна топлина от заводи за биогаз“ бе организиран от WIP Renewable Energies и DLG в рамките на проекта „BiogasHeat”. Семинарът бе предназначен за настоящи и нови оператори на заводи за биогаз, както и за интересуващи се от тази тема, а основната му цел беше да се комуникират и дискутират опциите за ефективно използване на отпадъчната топлина от заводите за биогаз. Разгледани бяха преимуществата и недостатъците на различните опции. Освен това, бяха разяснени условията на законовата рамка и бяха представени практически примери.

Участниците в експертния форум за сертифициране на малки електроцентрали „Овладяване на завоя в електроенергийната политика. Предизвикателствата на интеграцията в мрежата“ бяха запознати с текущото състояние за сертифициране на електроцентрали и с поддържащите доказателства относно иновативните продукти за подобрена интеграция в мрежата. На форума бяха представени концепции за подобряване на електроенергийната ефективност и вникване в същността на иновативната комуникационна инфраструктура за миграция към Интелигентна мрежа (Smart Grid).

Разработването на интелигентна система за производство и доставка на децентрализирана енергия стана от голяма важност за осъществяване на завоя в електроенергийната политика. Установен бе значителен потенциал при възобновяемите енергии и взаимното свързване на тези технологии не само за селското стопанство, но в частност и за общините и обществени енергийни съоръжения. Генерирането на нови бизнес модели и управлението на цялостната система за производство и доставка на електроенергия поставят нови предизвикателства за много общински предприятия. Тези основни въпроси бяха разисквани на „Конференция за обществени енергийни съоръжения“.

На EuroDecentral 2014 беше проведена и „Конференция за биометан.“ Потенциалът на биометана за производство на гъвкава биоенергия се проучва в целия свят. Германия е водеща страна за тази технология със своите 151 завода за биометан, които понастоящем произвеждат 93 650Nm3/h биометан. Скандинавските страни и страните от югоизточна Азия също показаха интересни бизнес модели за тази форма на производство на биоенергия. Индустрията очаква големите продажби на биометан да се осъществят на пазара за автомобилно гориво, следвайки реформите в законодателството за възобновяема енергия в Германия.