ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 1, 2015

Някои проблеми на възобновяемите енергии у нас

Разговор с г-н Стилиян Бурханларски, Член на Управителния съвет на Еолика България ЕАД

Някои проблеми на възобновяемите енергии у нас

Еолика България присъства повече от 10 години на българския пазар. Каква равносметка правите за това време?
Еолика България ЕАД е акционерно дружество,чийто капитал е 100% собственост на испанската индустриална група ЕNHOL Group. Дружеството започна работа през 2005 година, когато нашата страна се ангажира с препоръката на Брюксел да развива възобновяемите енергии. ЕNHOL Group и дъщерните й фирми изграждат единствено ветроенергийни паркове. Характерно за техния подход е самостоятелното осигуряване на всички етапи от реализацията на отделните проекти - от осигуряване на терените и измерването на ветровия ресурс на съответните локации, до изготвянето и съгласуването на документацията с компетентните институции и пуска в експлоатация. По този начин е елиминиран рискът да бъде купена готова документация за един ветроенергиен парк, подготвена от друга фирма. Случва се в такава документация да е допуснат съществен пропуск, който по-нататък да има неприятни последици за добросъвестния купувач.

През изминалите 10 години Еолика България успя да изгради много добри партньорски отношения с високите нива на Националната електрическа компания /НЕК/ и с някои от нейните бързо сменящи се ръководства. По наша покана през 2006 година работна група на НЕК посети Испания, за да се запознае на място с особеностите на производството на енергия от вятъра, както и с добрите практики при интегрирането й в електроенергийната система на страната.

Еолика Бългаия ЕАД бе разработила проекти в община Кула - 30 МВ, община Нови Пазар - 100МВ и община Суворово - 100МВ/ 60+40/. Икономическата криза през 2008 година ни принуди да замразим значителна част от дейността си. Концентрирахме се върху ветроенергийния парк в община Суворово, където през март 2012 година бе пуснат в експлоатация първия етап от 60 МВ с изграден от нас присъединителен електропрод 110кв. В момента този енергиен обект ни поставя на трето място сред големите ветроенергийни паркове след АЕС Гео Енерджи-156МВ и Ветроком-72МВ.

Какъв според Вас е положителния Европейски опит, който може да е полезен за българската ВЕИ енергетика?
В европейските страни развитието на възобновяемите енергии - вятърната и слънчевата се осъществява при стриктно спазване на приетите нормативни уредби, които от своя страна отчитат възможностите на електроенергийната система и не се допуска прекомерното развитие на една или друга възобновяема енергия, за да не се наруши балансът на системата. Типичен пример в това отношение е Испания, където вятърната енергия има инсталирана мощност от 22 845 МВ,а слънчевата - 4 428 МВ. Развитието на така наречената зелена енергия в европейските страни се вписва в техните стабилни енергийни системи, докато при нас е много по-различно.

В България възобновяемите енергии се появиха в една енергийна система с редуцирано и затруднено енергопроизводство - обект на постоянни корпоративни посегателства. Отговорните държавни институции не отчетоха тези обстоятелства и допуснаха прекомерното и бурно развитие особено на слънчевата енергия, което не отговаря на техническите и финансовите възможности на енергийната ни система. Това доведе до бурно и неконтролируемо развитие на отделни производства, какъвто е случаят със слънчевата енергия, както и високоефективното комбинирано производство известно като когенерация. Еолика България ЕАД, която изгради ветроенергийния парк Суворово за 106 милиона евро, спазвайки стриктно всички законови разпоредби, в момента изпитва сериозни финансови затруднения поради забавените повече от 6 месеца плащания от НЕК и невъзможността да погасява задълженията си по кредитите.

В заключение, какви очаквания имате с оглед на новите предизвикателства, които ЕС поставя пред възобновяемата енергетика?
Очаквам държавата да въдвори ред в електроенергийния сектор, да изведе от финансовата безизходица НЕК и да го стабилизира. А по-нататъшното развитие на възобновяемите енергии трябва да бъде съобразено и с наличието на нови заместващи мощности. Възобновяемите енергии не трябва да изпреварват по темпове възможностите за балансиране на електроенергийната ни система, нито възможностите за потребление и износ на електрическа енергия.

Очаквам едно логично пропорционално развитие на ветровата и слънчевата енергия и да не се допусне експлозивното нарастване на енергията от биомаса, както това се случи с фотоволтаичните паркове през 2012 година.

Очаквам също така, както в страните от ЕС, да имаме скоро един либерализиран енергиен пазар, изграден с прозрачни правила и критерии, в който всички участници да работят спокойно със съответните гаранции от регулаторни и компенсаторни механизми и да не се чувстват измамени и ограбени, както в момента се случва с производителите на възобновяеми енергии в резултат на функционирането на балансиращия пазар.ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ