ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 4, 2014

VAE Controls / BPS Project – основен доставчик на станции за газификация на отпадна биомаса

VAE Controls / BPS Project – основен доставчик на станции за газификация на отпадна биомаса

BPS Project е чешка инженерингова компания, част от концерна VAE Controls Group. Фирмата е специализирана в изграждане под ключ на електроцентрали на комбиниран цикъл за производство на електрическа и топлинна енергия, базирани на термична газификация на отпадна биомаса и оползотворяването на произведения сингаз в когенерационен модул с газов двигател.

Системата за газификация е разработена в сътрудничество с фирма Chandarpur Works Limited. Фирмата има много богат опит в изграждане на централи, базирани на газификация, за което има патентовано техническо решение. В момента са изградени и успешно работещи над 70 централи от този тип в различни страни от света, в това число една в Словакия.

Газификацията е термо-химичен процес, който преобразува горивото в синтетичен горим газ. Като гориво могат да се използват както отпадна биомаса от горското стопанство, например дървесен чипс, така и всякакви отпадъци от земеделието, като слама например. Газификацията се извършва в реактор, в който се подава въздух с ограничено количество, при което частично изгаря горивото и се поддържа автотермичен процес.

На практика горивото се подава периодично в реактора на всеки 15 минути в зависимост от нивото на запълване. С вентилатора за първичен въздух процеса се снабдява с необходимото количество въздух през специални дюзи. Първоначалното запалване се извършва с външен източник. След газификатора произведеният газ преминава през няколкостепенна система на очистка на газа, включваща предварително охлаждане, скрубери, електрофилтър, финни и ръкавни филтри. Накрая газът се охлажда допълнително с цел отнемане на излишната влага преди подаване към газовия двигател.

Целият процес се управлява от автоматизирана система за управление. Със съвременни и прецизни КИП прибори се следят налягане, температура, разход, ниво на запълване. Автоматизирането на целия процес на работа на централата предотвратява субективния фактор, постигане на непрекъсната работа и максимална ефективност.

Предимствата на технологията на газификация на VAE Controls/ BPS Project са:
- Реакторът е без типичното конусно гърло – избягва се нуждата от честата му смяна както е при други производители
- Работа на процеса при свръхналягане - това осигурява равномерно разпределение на въздуха в реактора и по-висока вфективност на процеса на газификация. За целта системата е снабдена с два вентилатора – за първичен и вторичен въздух
- Температурата на газификатора се поддържа над 1000 градуса C, при което почти цялото количество катран се разгражда. Това осигурява по-лесна очистка и перфектна чистота на сингаза за горене.
- Честотно управление на скарата за дънна пепел и вентилаторите – осигурява много висока ефективност на газификация, дори и при малко натоварване на реактора
- Ултра висока чистота на произведения сингаз – осигурява се от няколкостепенната система на скрубери, елекрофилтри и циклони – гаранция за безпроблемна работа на когенерационния модул.
- Гарантирана непрекъсната работа повече от 7800 часа на година
- Цялото оборудване е сертифицирано по ISO 9000 и CE
- Централата се предлага с изграждане под-ключ с пълен инженеринг
- Възможност за изгодно финансиранеВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ

София 1407, ул. Орел 2-4, ет. 6
тел.:02/ 8684435
факс:02/ 8684435
088/ 8400624