ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 3, 2014

SCADA система MAVERICK TC2 от Сороков Инструментс

SCADA система MAVERICK TC2 от Сороков Инструментс

SCADA или Supervisory Control And Data Acquisition e съвкупност от апаратно-програмни средства обезпечаващи възможности за анализ и управление на параметрите на технологичния процес от човека. Системите, обединени с термина SCADA, на практика изпълняват функциите на системи за събиране на информация в реално време от промишлени процеси, с последващо индициране на данните, изчисляване на управляващите въздействия за коригиране на наблюдаваните процеси в желаните граници и регистриране на събитията. Системите SCADA стават все по-популярни и в областта на управление на водните ресурси, на отпадъчните води, включително и на всякакви видове тръбопроводи.

Съвременните системите SCADA все повече се унифицират, но в зависимост от отрасъла, в които ще бъдат внедрени, те се различават значително. Разликите идват основно в архитектурата и софтуера.

Системата MAVERICK TC2, разработка на „Сороков Инструментс“ ЕООД, е SCADA базирана и предлага всички предимства на този тип софтуерни платформи. Системата за мониторинг, контрол, управление и събиране на данни е проектирана специално за водоснабдителните дружества. Тя осигурява постоянна връзка с помпени станции, водоеми, отделни отдалечени участъци или измервателно оборудване, като събира и систематизира информацията от многобройни точки в една цялостна централизирана система, даваща възможност за вземане на бързи и адекватни решения на база на реалните условия в отделните точки.

В състава на системата влизат Централен Сървър (ЦС), Диспечерски пункт и Обекти (О). Централният Сървър се грижи за събирането, валидирането, съхранението и коректното изобразяване на събраната от Обектите (О) информация, както и за генериране на контролиращи команди към определените Обекти. Диспечерски пункт - чрез него операторите имат достъп до ЦС, наблюдават текущото състояние и архивираните данни, задават управляващи команди и типа на генерираните справки. В него могат да бъдат инсталирани няколко персонални компютри, работещи в мрежа, както и няколко големи визуализиращи екрана с цел по-добро онагледяване и контрол. Обектите представляват отделните помпени станции с прилежащото оборудване, водоеми, трасета, измервателни шахти с монтирани в тях разходомери, термометри и сензори за налягане, захранващи трансформатори, метео-станции, охранителни системи и системи за контрол на достъпа.

Отчитат се следните основни параметри: налягане, температура, разход (обемен и масов), наличие на теч, както и неговото предсказване на база на специализиран алгоритъм, наличие на поток и ниво. Също така и моментна консумирана мощност на всяка помпа и/или друг вид ел. консуматори, електрически параметри на захранващата мрежа (средно и ниско напрежение), възможност за включване на разходомери с цел търговско мерене и подаване на информацията от тях към специализирани касови системи за извършване на съответните плащания, метеорологични условия както и охрана на отдалечени обекти.

Връзката между ЦС и О се осъществява през Пакетна радио връзка с общо предназначение (GPRS), като се изгражда Специализирана комуникационна система, която гарантира нейната сигурност и устойчивост. Контролерите, уеб сървърите, радио модемите и по-голяма част от сензорите използвани при изграждането на системите са производство на Panasonic.Сороков Инструментс

Казанлък 6100, ул. Тимок 1
тел.:0431/ 64937
088/ 9899262