ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Нов метод за отчитане на абонати и разработване на нови проекти от фирма Далкия

Разговор с г-н Тодор Николов, Изпълнителен директор на Далкия Варна

Нов метод за отчитане на абонати и разработване на нови проекти от фирма Далкия

Уважаеми г-н Николов, бихте ли представили накратко Далкия на читателите на сп. ЕНЕРГИЯ?
Далкия е водещ Европейски доставчик на услуги в сферата на енергийната ефективност. Компанията произвежда и доставя енергия за битови и обществени сгради, търговски комплекси за индустрията и бизнеса. Далкия има 43 000 служители в 27 страни, управлява 770 мрежи за централизирано топлоснабдяване и охлаждане в цял свят. Благодарение на нашия професионализъм успяхме да спестим 14,2 ТВч първична енергия и 7,2 милиона метрични тона CO2 през 2013 г..

В България присъстваме от 7 години. Осигуряваме енергийни услуги в София, където управляваме 264 000m2 застроена площ (хотели, молове, търговски обекти, жилищни комплекси). Собственици сме на „Далкия Варна“ ЕАД (бившата Топлофикация-Варна), където обръщаме специално внимание на енергийната ефективност (над 18 милиона лева инвестиции, над 2 пъти намаляване на загубите на вода и на енергия по мрежата, генерираме над 17% икономии на първична енергия) и на клиентите, които са в центъра на нашата стратегия (харта на клиента, прозрачност и търговска политика, корпоративна социална отговорност).

Кои са основните приоритети, които си поставяте във вашата работа?
Нашата амбиция в България е да играем още по-важна роля в централизираното топлоснабдяване и в развитието на енергийните услуги. Като Изпълнителен директор на Далкия Варна ЕАД, моите приоритети са основно в две направления. Първото е свързано с централизираното топлоснабдяване и мрежата и включва продължаване на политиката за връщане доверието на клиентите, работа по присъединяване на всички 80 абонатни станции и сгради, които са се отказали през периода 2000-2006 година, уплътняване на продажбите и потреблението както и развитието на персонала и нашата компетентност. Второто направление е свързано с т.н. платформа на Далкия Варна. Това е развитие на база работа с Общината за енергийно управление на общински сгради, енергийна ефективност, преминаване на екологични горива и развитие на децентрализирани системи на база геотермална енергия, природен газ и биомаса.

Бихте ли се спрели по-специално на въвеждания нов метод за отчитане на абонатите?
Преди да отговоря, бих искал да споделя, че на фона на събитията от 2013 година все по-актуално става предложението за въвеждане на нов метод на регулиране на цените за топлофикационните дружествата. Този метод и модел трябва да отговорят на очакванията както на обществото и потребителите, така и на производителите на ТЕ. Прилагането на нов метод трябва да даде следната рамка: запазване принципа на регулиране, но при прилагане на принципа на „избор на риска“.По-прозрачни и ясни за обществото правила и осигуряване на необходимата база за развитие на топлофикационните дружества. Работата с клиентите и тяхната удовлетвореност е приоритет номер едно за нас. В тази връзка ние създадохме система за избор на начина на отчет и във Варна над 95% от клиентите предпочитат месечното отчитане. Това гради доверие.

За да сме в крак с времето при подмяна на уредите ние залагаме на техника, която осигурява дистанционен отчет, т.е. хората могат да са извън домовете и това не пречи на процеса на месечно отчитане.

В заключение бихте ли споделили по какви нови проекти ще работите през тази година?
На първо място бих искал да разкажа за нашата подкрепа на развитието и комфорта за клиентите с преминаването към т.н. хоризонтален тип отоплителна инсталация. „Далкия Варна“ изпълнява в момента проекти по подмяна на съществуващите вертикални инсталации в жилищните сгради с такива от хоризонтален тип. Хоризонталната инсталация се състои от вертикален щранг в стълбищната клетка и хоризонтална тръбна разводка във всеки апартамент. Инсталацията позволява да се сведат до минимум загубите на енергия от вертикалните щрангове което да намали драстично сумата, която хората плащат за сградна инсталация. Всеки апартамент се свързва отделно със системата и разполага с отделен кран и отделен топломер. Топломерът, за разлика от използваните към момента разпределители, показва точното количество енергия използвана в дадено жилище. По този начин всеки клиент ще може да регулира индивидуално количеството енергия, която изразходва и във всеки един момент да знае с колко се променя сметката му.

Изключително важен за нас проект тази година е въвеждането на иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти. Проекта се съфинансира на 50% от оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Включва дейности по подмяна на оборудването в абонатните станции при крайния потребител, закупуване на софтуерна платформа за мониторинг, управление и отчитане, закупуване на програма за фактуриране, извършване на инженерно-техническа услуга по интеграция на платформите и комуникацията им с интернет страница, достъпна до крайните клиенти. Както знаете, към този момент, крайният потребител на услуги на топлофикация в България няма лесен достъп до информация относно своето потребление. Процедурата за промяна на услугата (своевременно намаляване или увеличаване на топлоподаване при промяна на външна температура, извън стандартно заложената за сезона), е бавна, тъй като включва време за подаване и обработване на молба. Времето за реакция при авария също е значително поради липсата на своевременна информация за настъпването на авария, както и поради липса на информация от превантивен вид (такава за завишен риск от авария). Това от своя страна води до консумация на повече от необходимата енергия, която крайният потребител плаща. Въпреки че доставените услуги отговарят на всички законови изисквания, очакванията на клиентите са за по-голяма прозрачност за използваните от тях услуги и по-бърза реакция при повреди и при молби и заявки за промяна на услугата. Внедряването на иновацията ще доведе до въвеждане на мерки за енергийна ефективност, намаляване на разходите на клиентите, създаване на прозрачност и повишаване качеството на услугата „пренос на топлинна енергия“.