ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Шредерни системи за рециклиране на отпадъци от Lindner Recyclingtech

Lindner-Recyclingtech е сред водещите компании в света, предлагащи машини и двустъпкови шредерни системи за рециклиране на отпадъци. Почти всеки отпадък може да се рециклира, например хартия, пластмаса, гума, дърво, текстил, биомаса и др. В продължение на повече от 66 години тази австрийска компания произвежда ефективни шредери според индивидуалните изисквания на клиентите.

Един от основните бизнеси на Lindner-Recyclingtech е разработването на двустъпкови шредерни системи за производството на RDF и SRF гориво чрез раздробяване и дехидратиране на твърди отпадъци за циментовата индустрия. Компаниите за управление на отпадъци са принудени да търсят икономически и екологични алтернативи за третиране на остатъчните отпадъци. Горивата RDF и SRF предоставят такива решения. По света работят над 1200 Lindner машини като единични бройки или под формата на двустъпкови шредерни системи в индустриите за управление на отпадъци и рециклиране, както и при RDF доставчиците, и в циментовата индустрия.

В допълнение на първичните и вторичните шредери, както и на RDF шредерните системи, Lindner-Recyclingtech предлага универсални шредери. Те се произвеждат като високоскоростни и нискоскоростни едновалови шредери и по този начин имат приложение за раздробяване на нетретирани отпадъци за възстановяване на грубата фракция и за дефинирано намаляване на размера на предварително раздробения входен материал с цел последваща обработка, например чрез гранулатор и компактор или като краен продукт, например при изгаряне. Те са с разнообразни размери и конфигурации и са съобразени с изискванията на клиентите.

Считано от 2008г., 6 компании се обединяват и образуват Lindner мрежата: Lindner-Recyclingtech GmbH (шредерна технология – планиране, разработване, конструиране, производство и дистрибуция), Lindner reSource GmbH (дистрибуционна компания, шредерна технология за генериране на енергия, особено при рециклиране на пластмаси), Lindner E-Tech GmbH (индустриални електротехнологии и автоматизационни технологии), Lindner America LLC (дистрибуционна компания за САЩ и Канада), Lindner Mobile Shredder GmbH (мобилни двувалови шредери – планиране, разработване, конструиране, производство и дистрибуция), и Lindner Wood Shredders GmbH (дистрибуционна компания за раздробяващи машини за дървесен чипс ANTAGUAR).Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)