ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Реални действия за енергийна ефективност се случват в общините

Oбщините, участващи в „ЕкоЕнергия“, вярват, че за да се преодолее изоставането на страната и местните общности в икономическото им развитие и в частност в областта на енергийната ефективност, се налага да се възприемат значително по-високи цели и ускорени темпове за тяхното осъществяване. Стандартът „нулево-енергийна сграда” трябва да се възприема като непосредствена задача от все повече общини, за да се създадат реални условия за пълното му внедряване преди 2020 година. Плановете за действия за устойчива енергия, разработвани от няколко десетки български общини в рамките на Споразумението на кметовете, са подходящ инструмент за ускореното проникване на този стандарт.

Той трябва умело да се използва от националните и местните власти, както и от всички професионални общности, ангажирани в процеса. Във връзка с очакваното през 2014 г. приемане на ключови нормативни документи като Закона за енергийната ефективност, Националния план за енергийна ефективност, Пътната карта за енергийно обновяване на сградните фондове, Наредбата за енергийна ефективност в сградите, секретариатът и членовете на УС на „ЕкоЕнергия“ декларираха готовността на мрежата да участва активно в подготовката и приемането им чрез обосновани становища и организиране на форуми с най-широк кръг заинтересовани лица и групи.

Ясно беше заявено желанието на „ЕкоЕнергия“ за участие в създаването на комплексен работещ модел за обновяване на съществуващите сградни фондове, отговарящ на стратегическите цели на националната жилищна политика и осъществяван с активното участие на общините и гражданските организации на обитателите. „ЕкоЕнергия“ се ангажира с подготовката на програмите за подпомагане обновяването на жилищните и публичните сгради, като спомага за засилване на ролята на местните власти с цел да се създадат по-добри условия за включване на българските граждани в процеса.

Разбира се, политиките сами по себе си биха били трудно осъществими, ако не бъдат придружени със съответните насърчителни мерки и дейности за изграждане на местен капацитет. Участниците в годишната конференция на „ЕкоЕнергия“ настояват за последователна подкрепа от страна на изпълнителната власт за осъществяване на мерките, заложени в стратегическите планове за устойчиво енергийно развитие на българските общини.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)