ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

На изложението Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, фирма Филтър представи основните продукти от своето портфолио

На изложението Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, фирма Филтър представи основните продукти от своето портфолио

На тазгодишното изложение Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, фирма Филтър ООД представи основните продукти от своето портфолио, а именно – когенерационни газови двигатели, парогенератори, ефективни горивни технологии, охладителни кули и водоподготовка.

Акцентът и основният интерес бяха насочени към когенерационните газови двигатели на GE Jenbacher. Тези когенератори са водеща технология в изгарянето на биогаз и производството на ел. енергия от земеделски и животински отпадъци, отпадни води и други органични материали. Те са сърцето на всяка биогазова инсталация, машината която произвежда ел. енергия и тяхната надеждност и ефективност е от особено значение за инвеститорите в подобни инсталации. Като оторизиран дистрибутор и сервизен партньор на GE Jenbacher за България, Филтър ООД разработва инженерингови решения и осигурява квалифициран сервиз на когенераторите за биогазови инсталации, топлофикации, оранжерийни комплекси, станции за отпадъчни води, сметища и др.

При парокондензното стопанство бяха представени високоефективните парогенератори на Clayton. Предимството пред конвенционалните котли е свързано с по-икономична работа, компактност, бързина, надеждност и безопасност. Освен чисто техническите предимства, тези парогенератори предизвикват интерес и с факта, че са одобрени за гарантово финансиране по програмата за енергийна ефективност и зелена икономика. Атрактивна техническа и икономическа обосновка е възможна както за нови, така и за инсталации за замяна на стари парни котли.

Друга енергийноефективна и екологосъобразна технология, която предизвика интерес е системата за управление на горивен процес Autoflame. Тя е подходяща за модернизация на стари горелки, намаляване на разходите за гориво и ел. енергия, подобряване на екологичните показатели и автоматизация, които са свързани с паро- и водокотелните централи. В комбинация с нови горелки на Limpsfield се гарантира съдържание на O2 в димните газове <3% при гориво природен газ и за целия мощностен диапазон.

Охладителните кули и водоподготовка, като задължителен елемент в редица инсталации, също се радваха на внимание от посетителите на изложението. Филтър ООД си партнира с Eurowater и General Electric при водоподготвителните и с SPX при водоохладителните инсталации.

Филтър ООД е инженерингова компания, която предлага цялостни, индустриални решения за производство на енергия и обработка на води.

Част е от група европейски фирми, работещи в енергийния сектор. Основната дейност на фирмите от групата е предоставяне на решения за производството на ефективна енергия – топлинна и електрическа, както за индустрията, така и за обществения сектор. Филтър ООД предлага оше предпроектни проучвания, работно проектиране, доставка на оборудване, инсталация, пуск и наладка, поддръжка и сервиз на предлаганото от фирмата оборудване.

Отраслите, в които компанията е признат експерт обхващат: енергетика – газови двигатели и турбини, парни и водогрейни котли за промишлено приложение и за централно отопление, парогенератори и горелки; водоподготовка – механична филтрация на водите, желязоочистващи установки, омекотяване, деминерализация, UV дезинфекция и озониране, реагенти за водоподготовка, пясъчни филтри с непрекъснато действие. Също така автоматика, която включва контрол на производствените процеси и измервателни решения, както и изграждане на системи за управление чрез контрол на водата и топлината. Аналитична апаратура, включваща съвременни аналитични системи и техническа поддръжка за тестване качеството на водите. Промишлени помпи: центробежни, винтови, ексцентрични винтови, мембранни, системи за дозиране и смесване на реагенти, както и индустриални уплътнения. Арматура, включваща широка гама от кранове, пластинчати и тръбни топлообменници, хидро и пневматични системи, електромагнитни вентили, термометри и манометри. Компанията предлага и гаранционно и след гаранционно обслужване за цялото енергопроизводствено оборудване от своята гама.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)