ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Изгарянето на твърди битови отпадъци е доказана технология за производство на енергия

Разговор с Д-р Михаел Kойнеке, Старши мениджър „Продажби“ - Hitachi Zosen Inova, Швейцария

Изгарянето на твърди битови отпадъци е доказана технология за производство на енергия

Г-н Койнеке, бихте ли казали няколко думи, за да представите себе си?
По професия съм инженер химик. Винаги съм имал интерес, и съм се занимавал, с доста екологични теми в областта на възобновяемата енергия, пречистване на димни газове, пречистване на отпадъчни води. От 2004 година съм в сферата на генериране на енергия от отпадъци. Работата ми в Hitachi Zosen Inova е насочена основно към публичния сектор. Отговарям за продажбите и WTE проектите (проекти за генериране не енергия от отпадъци) в Източна Европа, част от Южна Америка и Германия.

Бихте ли казали каква е ролята на отпадъците за производството на енергия?
Населението в световен мащаб генерира милиарди тонове отпадъци годишно – опасни, промишлени и битови отпадъци. За съжаление много държави все още нямат изградена концепция за устойчиво третиране на отпадъците. Голяма част от отпадъка се депонира и по този начин много ценни материали, които може да са полезни за последващото получаване на енергия, реално остават неизползвани и в същото време стават причина за отделянето на тонове СО2 по време на разграждането им и имат много негативно влияние върху почвата, атмосферата и биосферата.

Бихте ли разказали по-подробно за технологията за производство на енергия от твърди битови отпадъци?
Един завод за механично биологично третиране на отпадъци, например, използва много енергия за обработката на несортирани отпадъци, нехигиенично е, заема голяма площ. С подобна технология за третиране на отпадъка не е възможно да се възстановят ценни материали от отпадъците, защото повечето от отпадъка, който генерираме, е композитен, което означава, че ценните съставки са се „разградили” в субстрат с не много добри качества. Не е възможно, например, от пластмасата на един мобилен телефон, който е вече отпадък, да се отделят редки земни елементи. От тази гледна точка газификацията на твърди битови отпадъци е една много по-добра и енергоефективна технология, в случай, че произведеният газ може директно да се използва за газов двигател или газова турбина. На практика, съставът на този синтетичен газ, получен от третирането на отпадъци, не е подходящ за директно ползване в газов двигател или турбина. Неговото напълно пречистване е технически почти невъзможно, което донякъде обезсмисля вложената енергия за неговото синтезиране и намалява ефективността на предприятието.

Всъщност, единствената доказана технология за възстановяване на енергия и материали от отпадъци е изгарянето на твърдите отпадъци (CFB combustion). Hitachi Zosen Inova има повече от 80 годишен опит в прилагането на решетъчна технология за горене и нашите 400 референтни инсталации доказват това всеки ден, 365 дни в годината. Разбира се, добре е преди изпращането за преработка, отпадъците да бъдат сепарирани – да се отделят обемистите инертни материали като стъкло и метал. Това допринася за намаляване количеството на шлаката и за подобряване на енергийната ефективност на централата. С тази технология голяма част от енергийното съдържание на отпадъците може да се трансформира в пара и/или електрическа и/или топлинна енергия, алтернатива на изкопаемите гориви, съответно ще доведе до намаляване на емисиите на CO2. Съвременните технологии за третиране на шлака са в състояние да възстановяват ценни метали за следващата стъпка от процеса. По този начин се правят много повече затворени цикли за генериране на енергия, отколкото която и да е било друга технология.

Д-р Михаел Kойнеке ще бъде лектор на конференцията, част от програмата на Конгреса за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ), организиран от Виа Експо, който ще се проведе на 6.03.2014 г.