ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Международният стандарт ISO 50001:2011 е полезна рамка в енергийното управление

Разговор с г-н Димитър Баев, Управител на ЕЕС – Енергийно ефективни системи ЕООД

Международният стандарт ISO 50001:2011 е полезна рамка в енергийното управление

Уважаеми г-н Баев, кои са основните направления, по които работи фирма Енергийно Ефективни Системи?
Нашата фирма участва активно вече 20 години на пазара за енергийни услуги. Основните направления на работа са провждането на регионални и отраслови проучвания на енергийната ефективност, енергийни одити, проекти за енергийна ефективност, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт, съдействие при финансиране на проекти, енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията, мониторинг и верификация на икономиите на енергия. Тези дейности се съчетават и с обучение на енергийни мениджъри и участия в курсове и семинари в областта на енергийната ефективност.

Бихте ли споделили за някои от реализираните в последно време проекти и какви са ползите за съответните предприятия?
В областта на енергийната ефективност изминалата 2013г. се характеризира с реалния старт и развитие на Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика, финансирана със средства от ОП „Конкурентоспособност”. Подготвени бяха общо над 750 проекта на МСП, голяма част от които са утвърдени и са процес на реализация. Очакванията са през 2014г. да бъдат въведени в действие проекти на обща сума около 600 млн. лв. Толкова мащабно инвестиране в мерки, водещи до реални енергийни спестявания и намалени емисии не е осъществявано в такива кратки срокове.

Фирмата ни се включи активно в провеждането на необходимите за кандидатстване по тази програма енергийни одити на значителен брой наши клиенти. Удовлетворени сме, че те бяха положително оценени и това дава възможност за получаване на убедителни резултати в подобряване на тяхната енергийна ефективност и конкурентоспособност. Ние очакваме това да не са единични мерки, а да станат част от реализацията на дългосрочни програми за ефективно енергийно управление. От тази гледна точка особено актуален става въпросът за въвеждането и развитието на системите за енергиен мениджмънт.

За читателите ще бъде интересно да научат повече за новия стандарт ISO-50001 и как виждате неговото приложение в България?
Защо е особено актуално подобреното енергийно управление? Енергията е критично важна за функционирането на организацията и може да бъде съществена част от общите разходи. Значителни ползи могат да бъдат получени при разглеждане използването на енергията от веригата на доставките и операциите по преработката на суровините до крайната продукция и отпадъците. В допълнение към разходите за енергия на дадена организация, енергийното потребление може да наложи извършването на значителни разходи за опазване на околната среда. Разработването и внедряването на технологии за нови енергийни източници и на ВЕИ с приемливи разходи може да отнеме време. Отделните организации не могат да контролират цените на енергията, политиката на правителството или глобалната икономика, но те могат да подобрят енергийното управление на място – тук и сега. Подобрената енергийна ефективност може да предостави ползи чрез рационализация на използването на енергията и на свързаното с това оборудване, по този начин намалявайки както консумацията, така и разходите за енергия.

Международният стандарт ISO 50001:2011, „Система за управление на енергията” установява една полезна рамка в енергийното управление на промишлени предприятия, търговски дружества, сгради и институционални организации. Целта на този Стандарт е да позволи на организациите чрез систематично управление на енергията да подобрят енергийните характеристики, намалят енергийните разходи, емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда. Стандартът се основава на предпоставката, че организацията периодично ще преглежда и оценява своята система за управление на енергията, за да установи благоприятните възможности за подобряване и тяхното внедряване. На организацията е предоставена гъвкавост в това как да внедри системата за енергиен мениджмънт т.е. тя определя степента, обхватът и времевата скала на един непрекъснат процес на подобряване.

Стандартът ISO 50001 определя специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, практиката на закупуване на оборудване и набиране на персонал. Той се прилага за всички променливи, засягащи енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и върху които може да бъде въздействано от организацията. Той е приложим за всяка организация, желаеща да потвърди, че спазва своя заявена енергийна политика и желаеща да демонстрира това пред другите, като по този начин се присъединява към лидерите в опазването на природните ресурси и околната среда. Съответствието може да бъде потвърдено или чрез средства за самооценка и самодеклариране, или чрез сертифициране на системата за управление на енергията от външна организация. Наличието на този стандарт става все по-сериозен плюс при кандидатстването за различни европейски, национални и регионални програми и проекти.

Повишената актуалност от въвеждането на стандарта е свързана и с различни по формат и обхват курсове както за запознаване със стандарта, така и с подготовката за неговото внедряване в условията на нашата страна, обявявани от организации като Института по стандартизация, Българска стопанска камара, Тюф Рейланд, Научно-техническите съюзи, Техническия университет – София и др.

В заключение, какви са очакванията Ви по отношение инвестициите в енергийна ефективност през тази година?
Очакваме да продължи политиката за насърчаване на инвестициите в тази област с помощта на нови програми и финансови схеми. Очакваме още по-решителни действия от страна на различните енергийни потребители в търсенето на възможности за по-ефективно управление на енергийните ресурси и подобряване показателите на енергийното потребление.