ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Решения за енергийна ефективност, предлагани от Актемиум БЕА Балкан

Решения за енергийна ефективност, предлагани от Актемиум БЕА Балкан

В началото на 2014 год. в международния концерн VINCI Energies настъпиха маркетингови промени. За цялата индустриална дейност на концерна се въвежда една обща марка – Актемиум. Това позволява на българското подразделение Актемиум БЕА Балкан да разшири палитрата от услуги, предлагани на неговите клиенти.

На фона на постоянно увеличаващите се цени енергията заема все по-голям дял от оперативните разходи на индустриалните предприятия. Днес енергийната ефективност е едно от основните предизвикателства за индустрията. Енергийните разходи нарастват, законите се променят, а имиджът и профилът на компаниите са все по-важни.

Подходът на Актемиум за енергийна ефективност е базиран на 4 стъпки. Първата стъпка е одит, при който със своите технологични познания Актемиум установява какви подобрения могат да се направят и информира клиентите за възможностите за пестене на енергия. Този потенциал става видим с използването на измервателна система, което е и следващата стъпка – инсталиране на измервателна техника. Анализът на събраните данни ни предоставя детайлна ифомрация за всички възможни начини за спестяване. Могат да се сравняват и различни съоръжения или производствени обекти. По време на третата инженерингова фаза Актемиум започва да изготвя решение за енергийна ефективност въз основа на избраната от клиента енергийна инвестиционна стратегия. В последната, четвърта фаза Актемиум изготвя и реализира многопластово решение.

Решенията на Актемиум за постигане на оптимална енергийна ефективност са в резултат от одит, измерване, инженеринг и реализация. Те са в съответствие с международния стандарт за енергиен мениджмънт ISO 50001. В този смисъл е мотото на новата дейност: „Енергийна ефективност като основа на индустриалната конкурентноспособност“.