ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина V, брой 5, 2013

Автоматизирани информационни системи за външен радиационен контрол

Автоматизирани информационни системи за външен радиационен контрол

Снимка: АЕЦ "Козлодуй"

Основен приоритет при експлоатацията на ядрените съоръжения в АЕЦ “Козлодуй” е поддържането на най-високо ниво на безопасност – в съответствие с националните и с международните изисквания в тази сфера. Атомната електроцентрала се отнася с особено голямо внимание към един от аспектите на безопасната експлоатация – опазването на чиста околна среда. Влиянието на АЕЦ “Козлодуй” върху компонентите на околната среда е обект на подробни и систематични изследвания вече четири десетилетия, от пуска на централата през 1974г. до момента. Благодарение на високите стандарти в областта на безопасността, гама-фонът в района на централата не превишава нивата на естествения фон отпреди изграждането на ядрените съоръжения.

текст инж. валентин Паньовски, Ръководител на група „АИСВРК”


Външният радиационен контрол в АЕЦ “Козлодуй” в момента се реализира чрез няколко автоматизирани системи – Автоматизирана информационна система за външен радиационен контрол, Автоматизирана информационна система за радиационен контрол на промишлената площадка, Автоматизирана информационна система за радиационен контрол на дебалансни и отпадни води, Система за метеорологичен мониторинг и Автоматична система за аерологично сондиране. Дейностите по външния радиационен контрол се осъществяват от група “Автоматизирани информационни системи за външен радиационен контрол”, която поддържа и обслужва и системите, които извършват непрекъснати измервания.

През годините системите са се развивали и усъвършенствали, в съответствие с действащата нормативна база. През 1993г. в атомната електроцентрала е обособено самостоятелно звено, което да извършва външен радиационен контрол. В същата година приключва изграждането и поетапното въвеждане в експлоатация на Автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол, както и на самостоятелните Автоматизирана информационна система за радиационен контрол на дебалансни и отпадни води и Система за метеорологичен мониторинг. Пет години по-късно започва изграждането на Автоматизирана информационна система за радиационен контрол на промишлената площадка, включваща осем контролни точки, която е надграждана и разширявана неколкократно и в момента точките вече са 21. През 1997г. с постановление на Министерски съвет е приета Наредба за изграждане, експлоатация и развитие на Национална автоматизирана информационна система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в България.

От 1999г. автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол на АЕЦ ”Козлодуй” е обединена информационно с националната система и на всеки 30 минути към нея автоматично се изпращат данни за радиационния статус в Зоната за превантивни защитни мерки а АЕЦ (с условен радиус от два километра и център между вентилационните тръби на 5 и 6 блок). В края на 2003г. е завършено и изграждането и пускането в експлоатация на Автоматизирана система за аерологично сондиране като част от системата за метеорологичен мониторинг на АЕЦ “Козлодуй”. Главното предназначение на всички системи е свързано с обработката, визуализацията и архивирането на данни от направените измервания. Основните параметри, които се следят, са мощността на еквивалентната доза и концентрацията на йод-131 в 10 контролни станции, разположени в Зоната за превантивни защитни мерки на АЕЦ “Козлодуй” и на промишлената площадка. В реално време се измерват температура и влажност на въздуха, скорост и посока на вятъра, интензивност на валежите, атмосферно налягане, радиационен статус на отпадни и дебалансни води от производствения цикъл и др.

Прецизността на средствата за измерване се гарантира от извършваната периодично метрологична проверка от Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” към Български институт по метрология, както и от периодично провежданите функционални изпитания и мероприятия по осигуряване на качеството на измерванията.

В група “АИСВРК” работят девет висококвалифицирани специалисти. Обект на тяхната работа са експлоатационното и техническото обслужване на следните системи:

Автоматизирана информационна система за външен радиационен контрол (АИСВРК), изградена на базата на десет контролни поста. Осем контролни станции са разположени в зоната за превантивни защитни мерки на АЕЦ “Козлодуй”, а две базови станции се намират на промишлената площадка. Те измерват мощност на амбиентната еквивалентна доза1 Н*(10) в обхвата от 0,1μSv/h до 5,00Sv/h и приземна концентрация на I-131 (йод-131) в два диапазона – нисък диапазон за непрекъснато измерване при нормална експлоатация на енергоблоковете и висок диапазон за измервания само в аварийна ситуация. Информацията от двата вида станции се предава до централна операторска станция по два различни канала – кабелен и радиоканал. Данните се обработват, визуализират и архивират чрез специализирана компютърна система, изградена на йерархичен принцип.

Автоматизирана информационна система за радиационен контрол на промишлената площадка (АИСРКПП). Тя осъществява непрекъснато автоматизирано измерване в 21 контролни точки от площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Измерват се мощност на амбиентната еквивалентна доза Н*(10) в обхвата от 0,05μSv/h до 1,00Sv/h и температура на въздуха в реално време. На панорамни информационни табла, монтирани на двата контролно-пропускателни пункта към централата (от гр. Козлодуй и от с. Хърлец) и на главните портали към площадката на 1-4 блок и Електропроизводство – 2, наред с данните за мощност на еквивалентната доза и реалното време, се визуализира и информация за основните метеорологични параметри в района на атомната електроцентрала.

Автоматизирана информационна система за радиационен контрол на дебалансни и отпадни води (АИСРКДОВ). Системата осъществява непрекъснато измерване на обемна активност на дебалансните и отпадните води от атомната електроцентрала. Изградена е на базата на шест контролни точки на измерване на т.н. водни станции (ВС 1-6) – мрежа за комуникация, състояща се от кабелен канал, радиоканали, специализиран софтуер за управление. Станциите измерват активността на водите в топлия канал, в линия дебалансни води на спецкорпус - 3, 5 и 6 блок, в линия дебалансни води на сгради, част от инфраструктурата на 1-4 блок.

Система за метеорологичен мониторинг (СММ), която извършва непрекъснато измерване на следните метеорологични параметри в района на АЕЦ ”Козлодуй”: температура и относителна влажност на въздуха, скорост и посока на вятъра, количество валеж (дъжд, сняг); интензивност на валежа; атмосферно налягане; клас на атмосферна стабилност по Паскуил.

Автоматична система за аерологично сондиране (АСAС).
Изградена е съгласно действащите български и международни нормативни документи, изискващи от АЕЦ ”Козлодуй” при аварийно състояние с очаквани трансгранични последици да предостави и разпространи информация за скоростта и посоката на основния пренос на радиоактивни вещества и височината на слоя на смесване. Системата извършва аерологично сондиране с помощта на специализирани прибори – аерологични сонди. Те се привързват към метеорологични балони (напълнени с лек газ – хелий или водород), които се пускат в свободен полет. По този начин се извършва вертикално аерологично сондиране на атмосферата (по посока на вятъра), в резултат на което се определят профилите на измерваните метеорологични елементи, т.е. техните стойности във височина – атмосферно налягане, температура и влажност на въздуха, посока и скорост на вятъра.

В случай на радиационна авария, информацията от три от системите – АИСВРК, АИСРКПП и СММ, се използва като база входни данни и е част от общото програмно осигуряване на Центъра за управление на авариите (ЦУА) на АЕЦ “Козлодуй”. В ЦУА може да се оценява и прогнозира радиационната обстановка и дозовото натоварване на персонала и населението в зоните за аварийно планиране на централата, както и да се прави оценка за необходимостта от прилагане и за вида на защитните мерки.

Допълнително се подават справки за радиационния статус на околната среда и за състоянието на гама-фона на промишлената площадка.

Персоналът на група “АИСВРК” извършва още:
- ежедневен преглед и, при необходимост, изготвяне на справки от автоматизирания радиационен контрол за радиационния статус на околната среда;
- ежеседмична справка за състоянието на гама-фона на промишлената площадка за нуждите на управление ”Безопасност” и др.

За поддържане на готовността на персонала и за проверка на автоматичните системи деветимата специалисти от групата участват в провежданите в АЕЦ аварийни тренировки

Източник: Списание „Първа Атомна”


Аерологичен сондаж


За проверка на работоспособността на Автоматичната система за аерологично сондиране периодично (по график през три месеца) се извършват пробни аерологични сондажи. Чрез аерологичния сондаж се предават данни за автоматични пресмятания на метеорологичните параметри – посока и скорост на основния пренос и височина на слоя на смесване.

Сондата представлява 90-грамов автоматичен специализиран прибор, който с помощта на високочувствителни елементи (сензори) измерва различни метеорологични параметри – температура, налягане, влажност. Посоката и скоростта на вятъра се определят по изменението на координатите на сондата в атмосферата, получени по време на издигането й. Тя се привързва към метеорологичен балон TOTEX тип Р-200, пълен с хелий.

Данните от сондирането, заедно с приземните данни, които се получават от Системата за метеорологичен мониторинг, се използват от системите за ранно предупреждение при ядрена авария както на България, така и на страните членки на Конвенцията за ранно предупреждение. В случай на ядрена авария, тези параметри трябва да бъдат излъчени по съответните информационни канали до всички държави. Тези данни служат за стартиране на атмосферни дифузионни модели, които показват кога, как и в какви концентрации радиоактивното замърсяване ще достигне дадена страна.