ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IV, брой 1, февруари 2012

Правителството утвърди предложените промени в Закона за енергетиката

Основните промени в утвърдения от Министерския съвет проект за промени в съществуващия Закон за енергетиката са отделяне на операторите на електропреносната и газопреносната мрежа от търговските дружества и обособяването им като оперативно независими дружества. Другото съществено изменение е разширяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), като занапред тя ще сертифицира операторите на преносни мрежи и ще следи за спазването на изискванията за тяхната независимост.

Комисията ще наблюдава и прилагането на всички мерки за защита на потребителите, както и възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция. Сред новите задължения на регулатора е и да информира ЕК за всички промени в мерките за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес. В правомощията на комисията е включен и контролът по изпълнение на задължението на лицензиантите да предоставят достъп на клиентите до данни за потреблението им. ДКЕВР ще наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и конкуренцията. При това комисията ще си сътрудничи с КЗК и КЗП, а при необходимост може да ги сезира за определени нарушения на законодателството. Измененията въвеждат модел за отделяне на преносния оператор от производството и доставките на електроенергия и природен газ.

Основно задължение на операторите на преносни мрежи остават единното управление на електроенергийната и газотранспортната системи, както и надеждното функциониране на преносните мрежи. Операторите трябва да осигуряват разширението, реконструкцията и модернизацията на мрежите в съответствие с дългосрочните прогнози за развитие на пазарите на електрическа енергия и природен газ. Те ще съставят и ежегодно ще актуализират 10-годишни планове за развитието на преносните мрежи.

Законопроектът предвижда задължението, породено от Директива 2009/73/ЕС, всички нови газопреносни мрежи да се управляват по модела на отделен по собственост оператор, като не са част от вертикално интегрирано предприятие, което извършва дейности по производство или доставка на природен газ.