ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина II, брой 1, април 2010

Най-големият хидроенергиен комплекс в България каскада Белмекен-Сестримо-Чаира навърши 35 години

Най-големият хидроенергиен комплекс в България каскада Белмекен-Сестримо-Чаира навърши 35 години

В края на изминалата година на територията на ВЕЦ СЕСТРИМО официално бе отбелязана годишнината на каскадата. На официалното тържество присъстваха официални гости, ветерани, участвали в строителството на каскадата, много гости и служители на НЕК ЕАД.

Кратка история
Енергийният потенциал на водите в североизточния дял на най-високата българска планина Рила е проучен още през 30-те години на миналия век. През 60-те години започва строителството на хидроенергийната каскада Белмекен-Сестримо-Чаира.

Началото е язовир Белмекен. По трикилометров тунел с диаметър 4m и 2km подземен напорен тръбопровод водата от язовира постъпва във ПАВЕЦ Белмекен. Водите от централата постъпват в разположения непосредствено до централата дневен изравнител Станкови бараки. По тунел и подземен напорен тръбопровод с обща дължина 5km водата от изравнителя достига до ВЕЦ Сестримо. Водите, обработени от втората централа, по трикилометрова безнапорна деривация, достигат до дневния изравнител на ВЕЦ Момина клисура, а след централата водите по 70km. тунел се транспортират към язовир Пясъчник, който служи за напояване на горнотракийското поле.

Вторият етап от изграждането на хидрокомплекса е ПАВЕЦ Чаира. Между язовир Белмекен и новоизградения язовир Чаира се получава пад от 700m.

Построени са три язовира, два дневни изравнителя и четири електроцентрали, свързани в сложна мрежа от водохващания, канали, тунели и напорни тръбопроводи.

Изграждането на каскадата е знаменателно по отношение на мащабност на строителната площадка и на човешки ресурси. Постиженията на проектантите, строителите и монтажните са впечатляващи. Изпълнението на строителните работи е съпътствано с много затруднения, с борба с природните стихии.

Общи данни за водноелектрическите централи от каскадата
Хидроенергийната каскада Белмекен-Сестримо-Чаира е част от Националната електрическа компания. Централите се използват за покриване на върховите натоварвания, регулиране на параметрите и режимите на работа на електроенергийната система. Всички те са рехабилитирани, с модерно оборудване, с висока разполагаемост и със съвременни системи за управление. Заедно с ПАВЕЦ Чаира е оформен най-големият хидроенергиен комплекс в България с обща мощност 1600MW в генераторен режим и 892MW в помпен режим.

ВЕЦ Момина клисура се намира на около 100 км югоизточно от столицата. ВЕЦ Момина клисура е последното, трето стъпало на каскадата. Нейната мощност е 120MW. Средногодишното производство на върхова електроенергия е 106GWh.

Водноелектрическата централа Сестримо е втората по големина централа от каскадата. Нейната мощност е 240MW. Двете най-мощни пелтонови турбини в България, всяка по 120MW, осигуряват средното годишно производство на върхова електроенергия от централата от 225GWh.

ПАВЕЦ Белмекен
Първото спъпало на каскадата е помпено-акумулиращата водноелектрическа централа Белмекен. ПАВЕЦ Белмекен е най-голямата от трите електроцентрали с мощност от 375MW в турбинен режим и 104MW в помпен режим. Централата осигурява средно годишно производство на върхова електроенергия от около 290GWh.

Язовир Белмекен
Горният изравнител язовир Белмекен е многогодишен изравнител и за трите централи от енергийната каскада. Неговият обем е 140 милиона куб. м. Водите в язовира постъпват от северната и южната страна на Рила чрез около 110 км изградени тунели и канали. Каменно-насипната язовирна стена се намира на кота 2000 м.

ПАВЕЦ Чаира е подземна електроцентрала и е най-новата централа от каскадата. С генераторна мощност 864MW и помпена 788MW ПАВЕЦ Чаира е най-голямата помпено-акумулираща централа в Югоизточна Европа.

ПАВЕЦ Чаира осигурява възможности за оптимизиране на режима на базовите производствени мощности в атомната електроцентрала и топлоелектрическите централи.

Всеки от четирите едностъпални хидроагрегата е по 216MW в генераторен режим и по 197MW в помпен режим. Средногодишното производство на върхова електроенергия на ПАВЕЦ Чаира е 285GWh.

Със своята висока маневреност и бързина на смяна на режимите ПАВЕЦ Чаира има фундаментално значение за управлението и сигурността на електроенергийната система на България.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)